Rapport 15/2023 Fremkommelighet for personer med funksjonsnedsettelser

Kommunerevisjonen har undersøkt om kommunen har lagt til rette for fremkommelighet for personer med funksjonsnedsettelser.

Problemstilling:

Har kommunen lagt til rette for fremkommelighet for personer med funksjonsnedsettelser?

Bakgrunn:

Oslo kommune ønsker å skape et bedre bymiljø og økt byliv i Oslo sentrum, Grønland og Tøyen gjennom programmet Bilfritt byliv. Ifølge kommunen skal myke trafikanter prioriteres høyest, og privatbilen skal komme sist. Et av virkemidlene er å frigjøre områder som har fungert som parkeringsplasser, og redusere gjennomgangstrafikk for å skape mer plass til blant annet sitteplasser, vegetasjon, sykkelveier og uteservering. Tiltakene som Oslo kommune iverksetter for å nå byrådets mål om økt byliv i sentrum, må ivareta ulike hensyn. I noen tilfeller vil det oppstå situasjoner der ulike hensyn strider mot hverandre. Ett av hensynene er fremkommelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 15/2023 Fremkommelighet for personer med funksjonsnedsettelser (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapporten (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 76/2023:

Lenke til behandlingen