Rapport 15/2022 Beredskap ved bortfall av vann

Dersom vannet i Oslo brått falt bort, ville det hatt store konsekvenser. Kommunerevisjonen har sett på beredskapen for å håndtere et bortfall av vann ved Byrådslederens kontor, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester, Beredskapsetaten og Vann- og avløpsetaten.

Det var etablert beredskapsplaner for bortfall av vann for Sentral kriseledelse, Beredskapsetaten og Vann- og avløpsetaten som kunne bidra til kommunens evne til krisehåndtering. Undersøkelsen avdekket likevel mangler og svakheter som tilsier at det ikke var etablert tilstrekkelig beredskap for bortfall av vann. Disse gjaldt særlig etablering av egne planer for bortfall av vann og samordning av planene på Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og Byrådsavdeling for eldre, helse og innbyggertjenesters område. Ingen av de reviderte hadde gjennomført øvelser knyttet til bortfall av vann, men det var planlagt en øvelse i 2023.

Bakgrunn:

I dag får 90 prosent av Oslos befolkning drikkevann fra Maridalsvannet. Vannet blir renset ved Oset vannbehandlingsanlegg. Hvis denne vannforsyningen sviktet, ville alle innenfor Ring 3 stått uten vann innen få timer. De som oppholdt seg i dette området, ville ikke fått tilgang til drikkevann i springen, i tillegg til at avløpssystemet hadde sluttet å fungere. Et brått og uventet bortfall av vann ville fått alvorlige følger. Det ville satt liv og helse i fare, hatt store økonomiske konsekvenser og svekket kommunens evne til styring og til å opprettholde tjenester til befolkningen. Dette stiller krav til kommunens beredskap for å håndtere et slikt scenario frem til ny reservevannforsyning er ferdig, etter planen i 2028. God beredskapsplanlegging kan bidra til å redusere de alvorlige følgene et bortfall av vann ville hatt. Byrådet vedtok Overordnet beredskapsplan for bortfall av vann i Oslo kommune i august 2018. Denne planen skulle gi kommunens virksomheter et felles rammeverk for beredskapsplanlegging for bortfall av vann og pålegger virksomhetene å utarbeide en beredskapsplan for bortfall.

Formål:

Formålet med undersøkelsen har vært å gi informasjon om status i kommunens beredskap ved bortfall av vann og eventuelt bidra til forbedringer på området.

Problemstilling:

Har utvalgte virksomheter etablert tilstrekkelig beredskap og planverk for å sikre styringsevne og kontinuitet i tjenesteleveransene ved bortfall av vann?

Anbefalinger:

Kommunerevisjonen anbefaler at Byrådslederens kontor, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester

• iverksetter tiltak for å sikre at byrådsavdelingen oppfyller kravene i Overordnet beredskapsplan for bortfall av vann i Oslo kommune, og bidra til at også underliggende virksomheter oppfyller disse kravene

Kommunerevisjonen anbefaler at Byrådslederens kontor

• bidrar til å klargjøre ansvarsforholdene knyttet til oppfølgingen av bydelenes beredskapsarbeid

Kommunerevisjonen anbefaler at Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester

• sørger for utarbeidelse av ROS-analyse for sektoren og byrådsavdelingen som belyser blant annet bortfall av vann, i tråd med Overordnet plan for helsemessig og sosial beredskap i Oslo 2017-2020

• innhenter informasjon om bydelenes beredskap for bortfall av vann og vurderer behovet for samordning i sektoren

Kommunerevisjonen anbefaler at alle de reviderte

• vurderer behovet for kompetansetiltak for å kunne håndtere et eventuelt bortfall av vann

Lenke til rapporten:

Rapport 15/2022 Beredskap ved bortfall av vann (PDF)