Rapport 15/2021 Innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten

Kommunerevisjonen har undersøkt om innføring av velferdsteknologi i Bydel Grorud og Bydel Ullern gjennomføres på en slik måte at forventet nytte for kommunen og brukerne kan oppnås.

Bakgrunn:

Velferdsteknologi er et felles begrep for tekniske produkter som bidrar til økt selvstendighet og mestring av eget liv, sykdom og helse. Velferdsteknologi er en tjeneste som blant annet tilbys brukere av hjemmetjenester, som det kan søkes om og fattes vedtak om etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Det er en forventet økning av både nye og yngre brukergrupper, og av antall eldre med mer sammensatte hjelpebehov og komplekse helseutfordringer. Velferdsteknologi refereres i mange sammenhenger til som en del av løsningen for å møte de demografiske utfordringene helse- og omsorgstjenestene står overfor, ved at det kan redusere eller utsette behovet for hjemmetjenester. Det er derfor viktig at kommunen har gode prosesser for å sikre at innføring av teknologien gir forventet nytte for både kommunen og brukerne.

Formål:

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å gi kontrollutvalget og bystyret informasjon om innføring av velferdsteknologi i kommunen gjennomføres på en slik måte at forventet nytte for kommunen og brukerne kan oppnås. Hensikten har også vært at undersøkelsen kan gi informasjon av betydning for kommunens forbedrings- og utviklingsarbeid når det gjelder planlegging, implementering og bruk av velferdsteknologi.

Problemstilling:

I hvilken grad legges det til rette for at innføring av velferdsteknologi gir forventet nytte for kommunen og brukerne?

Anbefalinger (konklusjon):

Kommunerevisjonen anbefaler at Helseetaten vurderer tiltak som kan gi bedre kunnskap om hvilken nytte kommunen oppnår gjennom bruk av velferdsteknologi.

Kommunerevisjonen anbefaler at Bydel Grorud og Bydel Ullern iverksetter tiltak for å sikre at

• det utarbeides planer for hvordan bydelen skal oppnå forventet nytte av velferdsteknologi

• bydelen får kunnskap om i hvilken grad velferdsteknologien som bydelen benytter gir planlagt nytte

• varsler om avvik på velferdsteknologiløsningene følges opp, og at oppfølgingen dokumenteres

• det gjennomføres risikovurderinger av bydelens bruk av alle de velferdsteknologiske løsningene

• bydelen implementerer prosesser for tilgangsstyring som sikrer at tilganger er i tråd med tjenstlig behov

• brukere, og eventuelt pårørende, får tilstrekkelig informasjon om behandling av personopplysninger i de velferdsteknologiske løsningene

Kommunerevisjonen anbefaler at byråden for helse, eldre og innbyggertjenester følger opp iverksettelsen av nødvendige tiltak.

Lenke til rapporten:

Rapport 15/2021 Innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten