Rapport 15/2020 Barn i sårbare livssituasjoner – barnevern og skoler

Kommunerevisjonen har undersøkt om oppfølgingen av barn i sårbare livssituasjoner under koronapandemien i perioden mars–september 2020 har vært tilfredsstillende. Kommunerevisjonen har gjort undersøkelser ved barneverntjenestene i Bydel Alna og Bydel Gamle Oslo samt Utdanningsetaten, herunder Gamlebyen skole og Trosterud skole.

Bakgrunn:

Kontrollutvalget vedtok i møte 26. mai 2020 (sak 49) at Kommunerevisjonen skulle gjennomføre en erfaringsoppsummering/forvaltningsrevisjon om Oslo kommunes beredskap og håndtering av koronautbruddet. Kontrollutvalget vedtok blant annet at «Kommunerevisjonen gjennomfører med umiddelbar oppstart en undersøkelse av kommunens forarbeid/beredskap, håndtering av koronapandemien etter utbruddet og ettervirkninger og følger av koronapandemien, i tråd med det som er skissert i denne saken. Undersøkelsen rapporteres i 4. kvartal 2020».

Formål:

Formålet har vært å få kunnskap om kommunens oppfølging av barn i sårbare livssituasjoner i skole og barnevern under koronapandemiens første faser slik at Oslo kommune står bedre rustet til å møte lignende situasjoner.

Problemstilling:

Har oppfølgingen av barn i sårbare livssituasjoner i skoler og barneverntjenester i perioden mars–september 2020 vært tilfredsstillende?

Anbefalinger:

Kommunerevisjonens anbefalinger er i hovedsak ment å bidra til at Oslo kommunes oppfølging av barn i sårbare livssituasjoner blir bedre hvis de rammes av karantene/isolasjon, ustrakt bruk av hjemmekontor eller en eventuell ny nedstenging på grunn av høyt smittetrykk.

Kommunerevisjonen anbefaler Bydel Alna og Bydel Gamle Oslo å vurdere tiltak for å sikre at barneverntjenesten gjennomfører nødvendige møter med barn og familier.

Kommunerevisjonen anbefaler dessuten Bydel Gamle Oslo å iverksette tiltak for å sikre risikovurdering av alle barn.

Kommunerevisjonen anbefaler Gamlebyen skole og Trosterud skole

  • å iverksette tiltak for å sikre at kartleggingen av elever i sårbare livssituasjoner er mest mulig komplett
  • å vurdere å gi tilsynstilbud til barn i sårbare livssituasjoner i større grad ved en eventuell ny nedstenging
  • å vurdere tiltak for å sikre mer enhetlig og beste praksis for oppfølging av elever lærerne imellom
  • å vurdere tiltak som kan gi bedre kommunikasjon med foresatte, og særlig de minoritetsspråklige
  • å sikre at alle med rett til spesialundervisning får opplæring i tråd med deres vedtak og beho
  • å utarbeide en beredskapsplan for å sikre at skolen er i stand til raskt å trappe opp og ned på tiltak ut fra smittevernsituasjonen

Kommunerevisjonen anbefaler Utdanningsetaten å iverksette tiltak for å sikre ytterligere veiledning overfor alle grunnskolene med hensyn til å sikre at barn i sårbare livssituasjoner blir tilstrekkelig fulgt opp under situasjoner som koronapandemien.

Kommunerevisjonen anbefaler byråden for oppvekst og kunnskap å legge til rette for at også øvrige bydeler og grunnskoler kan vurdere om de kan lære noe av denne rapporten.

Last ned rapporten:

Rapport 15/2020 Barn i sårbare livssituasjoner – barnevern og skoler