Rapport 14-2023 Eierskapskontroll av Oslo Nye Teater AS

Formålet med eierskapskontrollen har vært gi informasjon til kontrollutvalget og bystyret om Oslo kommunes utøvelse av eierskapet i Oslo Nye Teater AS i perioden januar 2020 til april 2023 og eventuelt bidra til forbedring på området.

Problemstilling:

Utøves kommunens eierinteresser i Oslo Nye Teater AS i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?

Bakgrunn:

Oslo Nye Teater AS (heretter Oslo Nye) ble etablert i 1959 etter sammenslåingen av A/S Scenekunst og det daværende Folketeateret. Oslo kommune har vært eneeier av teateret siden 1999. Som kommunalt eid teater i Oslo har Oslo Nye som oppgave å gi hovedstadens befolkning et teatertilbud av høy kvalitet, både for den kommunale driftsstøtten som teateret mottar, og for egen inntjening. Eierfunksjonen utøves av byråden for kultur, idrett og frivillighet.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 14/2023 Eierskapskontroll av Oslo Nye Teater AS (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapporten (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 70/2023:

Lenke til møtet (URL)