Rapport 14/2022 Arbeidsforberedende trening

Kommunerevisjonen har undersøkt om Oslo kommunes arbeidsmarkedsbedrifter Oslo Produksjon og Tjenester AS (OPT) og Spir Arbeidsinkludering AS (Spir) oppnådde tilfredsstillende resultater for tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT). Arbeidsforberedende trening er et tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov og usikre yrkesmessige forutsetninger. Formålet er å bidra til å prøve ut arbeidsevnen og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid. Undersøkelsen tyder på at Oslo Produksjon og Tjenester AS og Spir Arbeidsinkludering AS gjennom tiltaket arbeidsforberedende trening bidro til å prøve ut deltakernes arbeidsevne. De to bedriftene syntes også å ha bidratt til overgang til arbeid og utdanning for deltakere. Gitt tiltakets formål og målgruppe tyder undersøkelsen på at OPT og Spir langt på vei oppnådde tilfredsstillende resultater for tiltaket arbeidsforberedende trening.

Bakgrunn:

Det er et satsingsområde for byrådet at flere kommer i arbeid. Arbeidsmarkedet er den viktigste arenaen for å motvirke fattigdom, og aktiv deltakelse i arbeidslivet bidrar blant annet til å forhindre marginalisering av utsatte grupper. Arbeidsforberedende trening er et viktig tiltak i den sammenhengen. I Oslo var det 14 arbeids- og inkluderingsbedrifter (heretter kalt arbeidsmarkedsbedrifter) som hadde tiltaket i 2022. Oslo kommune var hel- eller deleier i seks av dem.

Arbeidsforberedende trening er et statlig arbeidsmarkedstiltak, og Oslo kommunes arbeidsmarkedsbedrifter gjennomfører tiltaket på bestilling fra NAV Tiltak Oslo (fylkesnivået i NAV, dvs. NAV stat). Tiltakets målgruppe er personer med nedsatt arbeidsevne og/eller sammensatte bistandsbehov, som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger, og som har behov for særlig tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på komme i ordinært arbeid. Formålet med arbeidsforberedende trening er å bidra til å prøve ut den enkeltes arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid. Tiltaket har et resultatmål om 50 prosent overgang til arbeid eller utdanning.

Formål:

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å gi informasjon til kontrollutvalget og bystyrets organer om måloppnåelsen til kommunale selskaper innenfor arbeidsforberedende trening.

Problemstilling:

Oppnår arbeidsmarkedsbedriftene tilfredsstillende resultater for tiltaket arbeidsforberedende trening?

Kommunerevisjonens konklusjoner:

OPT oppnådde NAVs resultatmål med over 50 prosent til arbeid eller utdanning etter avsluttet tiltak i perioden 2020–september 2022, men ikke i 2019. Spir oppnådde resultat­­-målet i 2021 og var litt under målet i årene 2019, 2020 og per september 2022. Både OPT og Spir oppnådde høyere andel deltakere som ble formidlet til arbeid eller utdanning, enn de 14 arbeidsmarkedsbedriftene i Oslo samlet sett i tre av de fire siste årene.

Når vi slår sammen alle sluttårsaker som inkluderer uførepensjon (søkt/fått uførepensjon, uførepensjon med bonuslønn i varig tilrettelagt arbeid og gradert uførepensjon med arbeid), omfattet det henholdsvis 25 prosent og 7 prosent av deltakerne i OPT og i Spir i 2021. Det innebærer at deltakerne i løpet av tiltaket hadde fått utprøvd arbeidsevnen sin, og at flere fikk den ferdig avklart, i tråd med tiltakets formål. Avklaring mot uførepensjon kan være et tilfredsstillende resultat av utprøvingen for enkelte deltakere.

Statistikk, informantutsagn og gjennomgåtte sluttrapporter tyder på at OPT og Spir gjennom tiltaket arbeidsforberedende trening bidro til å prøve ut deltakernes arbeidsevne. De to bedriftene syntes også å ha bidratt til overgang til arbeid og utdanning for deltakere. Gitt tiltakets formål og målgruppe tyder undersøkelsen på at OPT og Spir langt på vei oppnådde tilfredsstillende resultater for arbeidsforberedende trening.

Kommunerevisjonen merker seg samtidig at informanter i den deskriptive delen av undersøkelsen identifiserte suksesskriterier og forbedringspunkter som vil kunne bidra til det videre forbedringsarbeidet på området.

Lenke til rapporten:

Rapport 14/2022 Arbeidsforberedende trening (PDF)