Rapport 14/2021 Behandling av spørsmål om byråders habilitet

Kommunerevisjonen har undersøkt om Byrådsavdeling for byutvikling og Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet behandlet spørsmål om byrådenes habilitet på en tilfredsstillende måte.

Bakgrunn:

Formålet med habilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde tilliten til dem som fatter avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om deres troverdighet.

Kommunevisjonen har de senere årene undersøkt flere saker der det ble avdekket brudd på habilitetsbestemmelsene. Spørsmål om rutiner og praksis for avklaring og håndtering av byråders habilitet ble aktualisert da det ble avdekket at Plan- og bygningsetaten i perioden oktober 2015–2019 hadde fattet en rekke vedtak i saker der byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, var inhabil som følge av at byrådens søster eller bror eller brorens arkitektfirma var involvert i saken.

Formål:

En byråd må vurdere egen habilitet. Byrådsavdelingene bør bidra til at det skjer, og de må sikre god håndtering av saker hvor byråden er inhabil. Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å gi informasjon om eventuelle mangler og svakheter ved byrådsavdelingenes rutiner og praksis for vurdering av habilitet og oppfølging av saker der byråder er eller kan være inhabile, samt å bidra til gode rutiner på området.

Problemstilling:

Behandles vurderinger av byrådenes habilitet på en tilfredsstillende måte?

Anbefalinger:

Byrådsavdeling for byutvikling bør vurdere å iverksette ytterligere tiltak for å sikre at saker om byrådens habilitet blir tilfredsstillende håndtert, herunder tiltak som kan bidra til at byrådsavdelingen

• innhenter nødvendig informasjon av betydning for byrådens habilitet, både ved byrådens tiltredelse og i funksjonstiden

• sikrer tilfredsstillende dokumentasjon av håndteringen av spørsmål knyttet til byrådens habilitet

Lenke til rapporten:

Rapport 14/2021 Behandling av spørsmål om byråders habilitet