Rapport 14/2020 Eierskapskontroll av styrevalgprosesser

Kommunerevisjonen har undersøkt eiers styrevalgprosesser i tre av Oslo kommunes aksjeselskaper – Oslo pensjonsforsikring AS, Ruter AS og Oslo Produksjon og Tjenester AS.

Det var byråden for finans, byråden for miljø og samferdsel og byråden for næring og eierskap som utøvde eierskapet for disse tre selskapene. Eierskapskontrollen tyder på at eiernes arbeid med valg og sammensetning av styrer hovedsakelig var tilfredsstillende. Alle eierne hadde en formening om styrets kompetansebehov og hadde gjort vurderinger av styrenes totale kompetanse.

Eierskapskontrollen tyder videre på at de aksjonærvalgte styremedlemmene i de tre undersøkte selskapene hadde kompetanse som svarte til eiers definerte behov og at alle eierne hadde gjort vurderinger av styrenes kapasitet. Samtidig var det enkelte svakheter i eierstyringen. Det var også en mangel at byråden for næring og eierskap ikke hadde sørget for at styrets aksjonærvalgte sammensetning oppfylte lovpålagte krav til kjønnsbalanse i deler av undersøkelsesperioden.

Bakgrunn:

Etter aksjeloven skal styrer i aksjeselskaper velges av generalforsamlingen. I Oslo kommune utgjør byråden på det aktuelle området i mange tilfeller generalforsamlingen for heleide selskaper på vegne av kommunen. Tilsvarende er det gjerne byråden som utøver kommunens eierskap i deleide selskaper. Det innebærer at det er den aktuelle byråden som alene skal velge styremedlemmer i heleide selskaper, og sammen med øvrige eiere i deleide selskaper.

Selskapene kommunen eier eller har eierandeler i er verd milliarder av kroner, og valg av gode styrer til å forvalte selskapene er ifølge byrådssak 273/11 avgjørende for utviklingen av kommunens verdier, selskapenes resultater og selskapenes evne til å produsere varer og Tjenester.

Kommunens prinsipper for god eierstyring sier at styrets sammensetning skal kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart. Ifølge prinsippene er det byrådets mål ved valg av styrer å sette sammen styrekollegier som er best mulig kvalifisert og egnet til å ivareta selskapets formål, virksomhetsområde og kommunens mål for selskapet. Videre sier prinsippene at byrådet vil, ved utvelgelse og sammensetning av styrer, se hen til en god balanse mellom kontinuitet i styrets arbeid og behovet for nødvendig fornyelse.

Formål:

Formålet med undersøkelsen har vært å gi informasjon om kommunens utøvelse av eierskap med hovedvekt på prosessen knyttet til valg av styrer.

Problemstilling:

Er kommunens arbeid med valg og sammensetning av styrer tilfredsstillende?

Anbefalinger:

Byråden for finans og byråden for miljø og samferdsels arbeid med valg og sammensetning av styrer var i hovedsak tilfredsstillende etter kriteriene i denne eierskapskontrollen. Byråden for næring og eierskaps arbeid med valg og sammensetning av styrer, var på flere områder tilfredsstillende etter kriteriene Kommunerevisjonen har lagt til grunn.

Last ned rapporten:

Rapport 14/2020 Eierskapskontroll av styrevalgprosesser