Rapport 14/2019 Ansettelser i kommunen

Kommunerevisjonen har undersøkt om ansettelsesprosesser i kommunen er i samsvar med regelverket. Deler av undersøkelsen har vært rettet mot alle virksomhetene i kommunen. En barnehage og et bofellesskap i Bydel Nordstrand og Renovasjonsetaten er undersøkt nærmere.

Undersøkelsen viser at en del stillinger ikke var utlyst offentlig, slik regelverket forutsetter, og at en rekke virksomheter og tjenestesteder hadde gjennomført ansettelser uten at reglene for habilitet var ivaretatt.

Undersøkelsen viser videre et stort omfang av midlertidige ansettelsesforhold i kommunen, inkludert i Bydel Nordstrand og Renovasjonsetaten. Gjennomgang av enkeltsaker viser også at en rekke midlertidige ansettelser i bofellesskapet ikke hadde hjemmel i regelverket. På bakgrunn av det store omfanget av midlertidige ansettelsesforhold har Kommunerevisjonen stilt spørsmål ved om grunnbemanningen var i samsvar med regelverket, eller om den burde økes.

Bakgrunn

Fast ansettelse er hovedregelen i arbeidsmiljøloven. Fast ansettelse er blant annet viktig for at arbeidstakerne skal ha forutsigbarhet.

For at de kommunale oppgavene skal løses på best mulig måte, er det viktig å ansette de best kvalifiserte. Det følger også av det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet at den best kvalifiserte skal ansettes i offentlige stillinger. Også likhetshensyn tilsier at alle skal kunne konkurrere om offentlige stillinger. Dette innebærer blant annet at stillinger må kunngjøres på en slik måte at det blir allment kjent at de er ledige. For at ansettelser ikke skal komme i konflikt med kommunens interesser, er det også viktig at de som forbereder og treffer avgjørelser om ansettelser, er habile.

Formål

Formålet med undersøkelsen har vært å bidra til å avdekke eventuelle svakheter i ansettelsesprosessene i kommunen og dermed bidra til forbedring på dette området i kommunens virksomheter.

Problemstilling

Hovedproblemstillingen i undersøkelsen har vært:

  • Er ansettelsesprosesser i kommunen i samsvar med regelverket?

Anbefalinger

Aktuelle byråder, samt virksomheter og tjenestesteder hvor det er avdekket avvik, bør vurdere tiltak, blant annet slik at

  • det bare ansettes i midlertidig stilling der det er hjemmel for dette
  • faste stillinger og midlertidige stillinger over seks måneder lyses ut offentlig i henhold til regelverket
  • reglene om habilitet blir overholdt ved ansettelser

Last ned rapporten

Rapport 14/2019 Ansettelser i kommunen(PDF 9,7MB)