Rapport 13/2023 Tilbudet til hjemmeboende med demens og deres pårørende

Kommunerevisjonen har undersøkt i hvilken grad Oslo kommune tilrettelegger for at personer med demens kan bli boende hjemme.

Problemstilling:

I hvilken grad tilrettelegger Oslo kommune for at personer med demens kan bli boende i eget hjem?

Bakgrunn:

Det er beregnet at rundt 10 000 personer lever med demens i Oslo kommune i dag. Dette tallet er forventet å dobles de neste 20 årene. Demens er en viktig årsak til behov for helse- og omsorgstjenester. Oslo kommune har en målsetting om at flest mulig skal kunne bo hjemme lengst mulig.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 13/2023 Tilbudet til hjemmeboende med demens og deres pårørende (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapporten (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 63/2023:

Lenke til behandlingen (PDF)