Rapport 13/2021 Tildeling og oppfølging av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Kommunerevisjonen har vurdert om Bydel Gamle Oslo og Bydel Nordstrand hadde tilfredsstillende praksis knyttet til tildeling og oppfølging av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Bakgrunn:

I 2015 ble BPA-ordningen rettighetsfestet i pasient- og brukerrettighetsloven. Fra 2015 har bestemte mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester hatt en individuell rett til å velge at tildelte timer skal organiseres som BPA, innenfor gitte vilkår. Denne retten omfatter også avlastningstiltak for personer med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Utredninger, tilbakemeldinger fra bruker- og interesseorganisasjoner og mediedekning har indikert variasjoner og svakheter i hvordan kommuner og bydeler tildeler og følger opp vedtak om BPA. Bydelsutvalget i Gamle Oslo har stilt spørsmål ved bydelens praksis for tildeling og oppfølging av BPA over tid og har blant annet vært bekymret for lav tillit mellom dem som har behov for BPA-tjenester, og bydelen. Byråden for helse, eldre og innbyggertjenester har informert helse- og sosialutvalget om at praktiseringen av ordningen har vært ulik i bydelene.

Formål:

Formålet har vært å gi informasjon om bydelenes praksis for tildeling og oppfølging av BPA og ved behov bidra til å forbedre kommunens praksis.

Problemstilling:

Er bydelenes praksis knyttet til tildeling og oppfølging av vedtak om BPA tilfredsstillende?

Anbefalinger:

På bakgrunn av undersøkelsens funn har Kommunerevisjonen anbefalinger til Bydel Gamle Oslo, Bydel Nordstrand og byråden for helse, eldre og innbyggertjenester.

Kommunerevisjonen anbefaler at begge bydelene vurderer tiltak for å

• styrke medvirkningen til brukere, og nærmeste pårørende når det er aktuelt, herunder barns medvirkning

• sikre skriftlighet i saksbehandlingen

• sikre at vedtak utformes med tilstrekkelige begrunnelser

Videre anbefaler Kommunerevisjonen at Bydel Gamle Oslo iverksetter tiltak for å sikre

• tilstrekkelig kartlegging og vurdering av brukers bistandsbehov

• systematisering av arbeidet med å følge opp Statsforvalterens avgjørelser

• oppfølging av private tjenesteleverandører

Kommunerevisjonen anbefaler at byråden for helse, eldre og innbyggertjenester vurderer behovet for tiltak for å bedre bydelenes saksbehandling og oppfølging av BPA ordninger og følger opp de tiltakene som Bydel Gamle Oslo og Bydel Nordstrand eventuelt varsler.

Lenke til rapporten:

Rapport 13/2021 Tildeling og oppfølging av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)