Rapport 13/2020 Startlån og tilskudd til egen bolig

Kommunerevisjonen har undersøkt om bydelenes praksis knyttet til startlån og tilskudd til etablering er tilfredsstillende.


Undersøkelsen tyder på at det kunne forekomme usaklig forskjellsbehandling av dem som søker startlån og tilskudd til etablering. En analyse av vedtak i undersøkelsesperioden indikerer at kommunen ikke fullt ut hadde lyktes med å sikre at de mest vanskeligstilte ble prioritert uavhengig av når på året vedtakene ble fattet.


Bydel St. Hanshaugens og Bydel Østensjøs saksbehandling var tilfredsstillende på flere områder. I Bydel St. Hanshaugen var det imidlertid mangler ved saksbehandlingen i en av de undersøkte sakene som hadde medført at søker ble gitt avslag på feil grunnlag. Bydelene St. Hanshaugen, Ullern og Vestre Aker hadde for lang saksbehandlingstid. Bydel St. Hanshaugens praksis med foreløpig svar var mangelfull. Bydelene Nordstrand og Østensjø hadde for lang saksbehandlingstid i klagesaker.

Bakgrunn:

Å eie fremfor å leie bolig har økonomiske fordeler, blant annet i form av verdistigning og skattefordeler. Å eie bolig gir også en trygghet og forutsigbarhet. Startlån er et behovsprøvd lån for økonomisk vanskeligstilte som ikke kan få boliglån i en vanlig bank. Det er et mål både nasjonalt og i Oslo kommune at flere vanskeligstilte skal få muligheten til å kjøpe seg en egnet bolig.

Søknader om startlån behandles i de 15 bydelene i Oslo kommune. Kommunen har de siste årene hvert år lånt ca. 1,2 milliarder kroner i startlånmidler fra Husbanken og fått rundt 100 millioner kroner i tilskudd til etablering fra Husbanken. Dette er midler som bydelene så låner ut til privatpersoner som søker om startlån til kjøp av bolig, tilpasning av bolig eller refinansiering av lån for å beholde boligen. I 2019 fikk 418 husstander i Oslo kommune kjøpt egen bolig med startlån. I 2020 økte kommunen innlånet fra Husbanken til 1,6 milliarder kroner. I byrådets forslag til budsjett for 2021 er innlånet foreslått videreført på samme nivå som i 2020.

Formål:

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å gi aktuell og relevant informasjon om bydelenes forvaltning av startlån og boligtilskudd og finne eventuelle forbedringspunkter i dette arbeidet.

Problemstilling:

Er bydelenes praksis knyttet til startlån og boligtilskudd tilfredsstillende?

Anbefalinger:

Kommunerevisjonen anbefaler Bydel St. Hanshaugen

  • å vurdere behovet for tiltak for å sikre at saker alltid er tilstrekkelig opplyst
  • å vurdere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden for søknader om startlån og tilskudd
  • å iverksette tiltak for å sikre at det blir sendt foreløpig svar hvis en søknad om startlån og tilskudd ikke kan besvares tidsnok
  • å iverksette tiltak for å sikre at avslag om startlån og tilskudd alltid begrunnes med utgangspunkt i de konkrete forholdene i saken
  • å iverksette tiltak for å sikre at de mest vanskeligstilte søkerne over tid blir prioritert, også i situasjoner med flere kvalifiserte søkere enn det kvoten strekker til

Kommunerevisjonen anbefaler Bydel Østensjø

  • å iverksette tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i klagesaker
  • å iverksette tiltak for å sikre at avslag om startlån og tilskudd alltid begrunnes med utgangspunkt i de konkrete forholdene i saken

Kommunerevisjonen anbefaler Bydel Ullern og Bydel Vestre Aker å iverksette tiltak for å redusere saksbehandlingstiden for søknader om startlån og tilskudd.

Kommunerevisjonen anbefaler Bydel Nordstrand å vurdere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden i klagesaker.

Kommunerevisjonen anbefaler Velferdsetaten å vurdere ytterligere tiltak for å motvirke usaklig forskjellsbehandling i bydelenes behandling av søknader om startlån og tilskudd.

Kommunerevisjonen anbefaler byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester

  • å vurdere tiltak for å motvirke usaklig forskjellsbehandling i bydelenes behandling av søknader om startlån og tilskudd
  • å følge opp eventuelle tiltak som bydelene og Velferdsetaten varsler etter denne forvaltningsrevisjonen

Last ned rapporten:

Rapport 13/2020 Startlån og tilskudd til egen bolig