Rapport 12/2023 Konsulentbruk i Oslobygg KF

Oslobygg KF kjøper konsulenttjenester for betydelige beløp. Kommunerevisjonen har undersøkt om konsulentbruken i foretaket er i tråd med kommunens krav og føringer.

Problemstilling:

Benytter Oslobygg konsulenttjenester i tråd med kommunens krav og føringer?

Bakgrunn:

Konsulenttjenester kan dekke behov for spisskompetanse og kapasitet som det er kostbart eller uhensiktsmessig å bygge opp internt, og det kan bidra til kompetanseutvikling. Effektiv bruk av konsulenttjenester forutsetter at bruken er begrunnet i et klart behov, og at virksomheten har god styring og oppfølging av konsulentenes leveranser.

Byrådet varslet i byrådssak 263/15 Bruk av IKT og eksterne konsulenter i Oslo kommune at det ville jobbe for å redusere bruken av konsulenter i kommunen og sørge for at kommunen selv innehar riktig kompetanse. Ved opprettelsen av Oslobygg KF (Oslobygg) ble store deler av kommunens kompetanse på eiendomsforvaltning og utbygging samlet i ett foretak. Ifølge byrådssak 317/19 Fremtidig organisering av Oslo kommunes eiendomsforetak ville et samlet foretak bedre kunne samordne ressursene sine og bidra til et større og mer attraktivt fagmiljø og jevnere aktivitetsnivå, noe som kunne redusere behovet for konsulenter.

I tråd med kontrollutvalgets vedtak av 30.08.2022 (sak 59) har Kommunerevisjonen gjennomført en forvaltningsrevisjon av konsulentbruken i Oslobygg KF.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 12-2023 Konsulentbruk i Oslobygg KF (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapporten (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 62/2023:

Lenke til behandlingen (PDF)