Rapport 12/2022 Ansettelser av ledere

Kommunerevisjonen har undersøkt om ansettelser av ledere i Bydel Gamle Oslo, Bydel Nordre Aker, Bydel Stovner, Oslobygg KF og Plan- og bygningsetaten var i samsvar med regelverket. Undersøkelsen viser at de fleste lederstillingene var lyst ut offentlig, og at ansettelsesprosessene i hovedsak ble gjennomført i tråd med kvalifikasjonsprinsippet. Men alle bydelene hadde i minst ett tilfelle hver gitt en lederstilling til en ansatt uten nødvendig utlysning av stillingen. Det bryter med kvalifikasjonsprinsippet. I Bydel Stovner manglet dokumentasjon i flere saker. Det fremgikk ikke av alle innstillingene i noen av de undersøkte virksomhetene om kommunens regler om likestilling og mangfold ved ansettelser var vurdert. Plan- og bygningsetaten og Bydel Stovner brukte beordringer lederstillinger i relativt stor utstrekning. Beordring bør bare benyttes i den utstrekning det er nødvendig.

Bakgrunn:

For at de kommunale oppgavene skal løses på best mulig måte, er det viktig å ansette de best kvalifiserte. Det følger også av det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet at den best kvalifiserte skal ansettes i offentlige stillinger. Det er dessuten viktig for tilliten til kommunen at ansettelser foregår så åpent som mulig og er begrunnet, for å hindre mistanke om at det er bekjentskaper eller andre motiver enn kvalifikasjoner som ligger bak ansettelsen. Dette hensynet gjør seg spesielt gjeldende for ettertraktede stillinger, slik som lederstillinger ofte er.

Formål:

Formålet med undersøkelsen har vært å bidra til å avdekke eventuelle svakheter i ansettelsesprosessene i kommunen når det gjelder ledere, og dermed bidra til forbedring i kommunens virksomheter på dette området. Undersøkelsen har også tatt for seg beordringer i lederstillinger.

Problemstilling:

Gjennomføres ansettelser i samsvar med regelverket?

Anbefalinger:

Alle virksomhetene bør vurdere tiltak for å sikre at

• det dokumenteres i innstillingen at likestilling og mangfold er vurdert i alle ansettelser

Bydelene bør iverksette tiltak for å sikre at

• ledige lederstillinger lyses ut

Bydel Stovner bør i tillegg iverksette tiltak for å sikre at

• beordringer ikke benyttes i større utstrekning enn nødvendig

• alle ansettelser og beordringer dokumenteres og arkiveres

Plan- og bygningsetaten bør iverksette tiltak for å sikre at

• beordringer ikke benyttes i større utstrekning enn nødvendig

Lenke til rapporten:

Rapport 12/2022 Ansettelser av ledere (PDF)