Rapport 12/2021 Eierskapskontroll VEAS og datterselskaper

Kommunerevisjonen har vurdert om eierskapsutøvelsen i VEAS var i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring i perioden 2018–2020. I tillegg har Kommunerevisjonen undersøkt om
varslede tiltak etter rapport 9/2015 Eierskapskontroll i VEAS var iverksatt.

Bakgrunn:

Eierskapskontroll er en avgrenset kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper som kommunen eier alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner. Eierskapskontrollen undersøker om eierskapsutøvelsen utføres i samsvar med gjeldende lover, bystyrets vedtak og forutsetninger og i tråd med beste praksis.

Byråd for miljø og samferdsel har etter fullmakt utøvd eierskapet overfor VEAS i undersøkelsesperioden.

Selskapet er eid av kommunene Oslo (70,5 prosent), Bærum (21,5 prosent) og Asker (8 prosent) og har som formål å rense avløpsvann. Selskapet har to heleide, aktive datterselskaper: VEAS Marked AS (tidligere VEAS Gass AS) og VEAS Næringspark AS

Formål:

Formålet med Kommunerevisjonens eierskapskontroll har vært å gi informasjon til kontrollutvalget og bystyret om kommunens utøvelse av eierskapet i VEAS og datterselskaper i perioden 2018–2020, og eventuelt bidra til forbedring på området.

Problemstilling:

Utøves kommunens eierinteresser i VEAS, og dets to datterselskaper, i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?

Anbefalinger:

Gitt undersøkelsens karakter gis det ikke anbefalinger

Lenke til rapporten:

Rapport 12/2021 Eierskapskontroll VEAS og datterselskaper