Rapport 12/2020 Oppfølging av personer med ruslidelser

Kommunerevisjonen har undersøkt om Bydel Alna og Bydel Nordstrand arbeidet systematisk med å sikre at personer med ruslidelser fikk tilbud i tråd med sine behov.

Undersøkelsen viser mange eksempler på at personer med ruslidelser fikk tett oppfølging i både Bydel Alna og Bydel Nordstrand. Samtidig viser undersøkelsen at de to bydelenes arbeid ikke var tilstrekkelig systematisk. Det var spesielt svakheter og mangler knyttet til kartleggingen av brukernes funksjonsnivå og dokumentasjonen av vurdering av tjenestebehovet. Dette ga risiko for at brukerne ikke fikk tilbud i samsvar med sine behov.

Det var også svakheter og mangler ved bydelenes arbeid med individuell plan, kriseplan, koordinator, samtykke og journalføring. Undersøkelsen tyder videre på at det ikke var etablert et tilfredsstillende samarbeid mellom bydelens tjenester til personer med ruslidelser i Bydel Nordstrand.

Bakgrunn:

Personer med ruslidelser er blant de mest sårbare innbyggerne i Oslo. Mange har omfattende helse- og levekårs­­ut­­fordringer. Redusert livskvalitet, manglende utdanning, arbeid og inntekt, sosial isolasjon og for tidlig død er blant de mest alvorlige følgene av rusproblemer. Mange kan ha alvorlige psykiske lidelser i tillegg. Det kan være krevende å gi tjenester til de dårligst fungerende. De har ofte sammensatte utfordringer og trenger koordinert innsats fra NAV, kommunehelsetjenesten og ulike deler av spesialisthelse­tjenesten. Svikt i tjenesteytingen og i samarbeidet mellom tjenestene kan ha alvorlige konsekvenser for brukerne.

I Oslo kommune er det bydelenes NAV-kontor som skal sørge for at den enkelte bruker får et helhetlig tjenestetilbud. Andre kommunale tjenesteytere som også gir tilbud til brukere med ruslidelser, er Enhet for hjemme­tjenester og Psykisk helsearbeid. Oppfølging av personer med rusproblemer skal gis individuelt og basert på den enkeltes behov. Noen får vedtak om booppfølging og andre hjemmebaserte tjenester. Andre typer oppfølging omhandler samtaler med NAV/ruskonsulent, samhandling med helsetjenester og spesialisthelsetjenesten i ansvarsgrupper, henvisning til og oppfølging i ulike aktivitets- og arbeidstiltak og lignende. Individuelle og behovsbaserte tilbud omfatter dermed flere tjenester innen og utenfor bydelen, noe som fordrer gode samarbeids­strukturer.

Formål:

Formålet med undersøkelsen har vært å framskaffe informasjon og avdekke eventuelle forbedringspunkter knyttet til bydelenes tilbud til personer med ruslidelser.

Problemstilling:

Arbeider bydelene systematisk med å sikre at personer med rusproblemer får et tilbud i tråd med sine behov?

Anbefalinger:

Kommunerevisjonen anbefaler at byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester og byråden for helse, eldre og innbyggertjenester i tillegg til oppfølging av de to bydelene, vurderer behovet for tiltak rettet mot øvrige bydeler.

Kommunerevisjonen anbefaler Bydel Alna og Bydel Nordstrand å iverksette tiltak for å sikre

  • systematisk, helhetlig og oppdatert kartlegging av brukernes funksjonsnivå og situasjon
  • eksplisitt vurdering av brukerens tjenestebehov på bakgrunn av kartlagte behov
  • at det fattes vedtak om tjenester i tråd med kravene på de undersøkte områdene
  • at samtykkeerklæring gjenspeiler kravene til et informert samtykke
  • tilfredsstillende journalføring.

Kommunerevisjonen anbefaler Bydel Alna og Bydel Nordstrand å vurdere tiltak for å sikre tilfredsstillende praksis knyttet til bruk av individuell plan, kriseplan og koordinator.

Kommunerevisjonen anbefaler Bydel Nordstrand å vurdere tiltak for å sikre

  • at brukere med tunge ruslidelser og samtidige utfordringer knyttet til psykisk helse får et tilfredsstillende tilbud i bydelen
  • et tilfredsstillende samarbeid mellom bydelens tjenester til personer med ruslidelser

Last ned rapporten:

Rapport 12/2020 Oppfølging av personer med ruslidelser