Rapport 12/2019 Bydelenes frisklivsarbeid

Kommunerevisjonen har undersøkt om Bydel Grünerløkka og Bydel Søndre Nordstrand har etablert et frisklivstilbud som kan møte bydelenes folkehelseutfordringer.

Bydel Grünerløkka hadde et fragmentert frisklivs¬tilbud rettet mot enkelte målgrupper. Bydelens tilbud var ikke i tilstrekkelig grad utformet i tråd med bydelens folkehelse-utfordringer. Flere tilbud skulle være for alle med behov for livsstils¬endring, men undersøkelsen indikerer at tilbudene ble oppfattet kun å være for spesielle målgrupper. Å endre levevaner er krevende og for å lykkes vil mange ha behov for helhetlig støtte og tett individuell oppfølging. Dette var ikke tilfellet for flere av bydelens tilbud.

Bydel Søndre Nordstrand hadde i stor grad utformet et frisklivstilbud i tråd med bydelens folkehelseutfordringer. Kapasitetsutfordringer gjorde imidlertid at ikke alle som kunne ha nytte av et frisklivstilbud, fikk tilbud om dette. Bydelen var systematisk og målrettet i sitt frisklivsarbeid, men relativt mange hadde utviklet et sykdomsbilde før de kom til frisklivs¬sentralen. Det kan indikere at terskelen for å ta kontakt var for høy.

Bakgrunn

Folkehelsen i Norge er i hovedsak god, men stadig flere sykdommer har sammenheng med levevaner. I Folkehelseplan for Oslo står det blant annet at personer med behov for å endre levevaner skal tilbys et frisklivstilbud. Ifølge Helse­direktoratet (2016) er dette lavterskeltiltak med støtte til fysisk aktivitet, sunt kosthold og tobakks­avvenning samt eventuelt tilbud ved psykiske belastninger, søvnvansker og risikofylt alkoholforbruk.

Formål

Formålet med undersøkelsen har vært å gi kontrollutvalget og bystyret informasjon om hvorvidt bydelenes frisklivstilbud er tilfredsstillende, og eventuelt bidra til forbedring.

Problemstilling

Undersøkelsens hovedproblemstilling er: Har bydelene etablert et frisklivstilbud som kan møte bydelenes folkehelseutfordringer?

For å besvare problemstillingen har Kommunerevisjonen undersøkt

  • om tilbudet er dimensjonert til den enkelte bydels folkehelseutfordringer, og om bydelene gir støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt
  • om utformingen av frisklivstilbudet er tilpasset brukerens behov
  • om bydelen samarbeider med relevante aktører
  • om bydelen informerer om tilbudet
  • om tilbudet evalueres

I tillegg er omfang og ressurser til frisklivsarbeidet for bydelene med frisklivssentral beskrevet.

Anbefalinger

Kommunerevisjonen anbefaler at byråden for eldre, helse og arbeid bør vurdere behovet for tiltak for å bedre frisklivsarbeidet i Oslo kommune.

Kommunerevisjonen anbefaler at Bydel Grünerløkka og Bydel Søndre Nordstrand bør vurderer behovet for å gi tilbud også på ettermiddags- og kveldstid.

Kommunerevisjonen anbefaler at Bydel Grünerløkka bør vurdere tiltak for å sikre

  • at lavterskel frisklivstilbudet er innrettet for å kunne møte bydelens folkehelse­utfordringer
  • at tilbudene i større grad er systematiske, helhetlige og målrettet for personer med behov for støtte til å endre levevaner
  • at fastlegene kjenner til bydelens lavterskel frisklivstilbud
  • at informasjonen om tilbudene er lett tilgjengelig, og at det går klart fram at tilbudene er for alle med behov for støtte til å endre levevaner

Kommunerevisjonen anbefaler at Bydel Søndre Nordstrand bør vurdere tiltak for å sikre at tilbudet i større grad enn i dag når brukere før de har utviklet et sykdomsbilde.

Last ned rapporten

12-2019 Bydelenes frisklivsarbeid.pdf 7,1MB