Rapport 11/2024 Teknisk informasjonssikkerhet i Elvia AS

Kommunerevisjonen har undersøkt om Elvia AS har etablert tilfredsstillende teknisk informasjonssikkerhet i systemene som er nødvendige for å ivareta kraftforsyningen.

Problemstilling:

Har Elvia AS etablert tilfredsstillende teknisk informasjonssikkerhet i systemene som er nødvendige for å ivareta kraftforsyningen?

Bakgrunn:

Viktige samfunnsoppgaver og kritiske samfunnsfunksjoner er avhengige av et velfungerende system med pålitelig energiforsyning. I Norge utgjør elektrisitet en stor andel av energibruken. Denne avhengigheten av én energiform gjør at det må stilles store krav til forsyningssikkerheten for elektrisk energi.

Strømnettene styres og overvåkes av IKT-systemer. Informasjonssikkerheten i disse systemene er derfor en vesentlig faktor for å sikre kraftforsyningen. Ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er energisystemet sårbart pga. økende kompleksitet og digitalisering.

Elvia AS er Norges største nettselskap. Hovedoppgaven til Elvia AS er distribusjon av elektrisitet til husholdninger, bedrifter og industrielle kunder i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold. Oslo kommune har indirekte eierskap i Elvia AS gjennom Hafslund AS og Hafslund Vekst AS som eier 50 prosent av Eidsiva Energi AS som eier Elvia AS. Det er konsernstyret i Eidsiva Energi AS som har ansvaret for overordnet eierstyring av Elvia AS.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 11/2024 Teknisk informasjonssikkerhet i Elvia AS (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapporten(PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 60/2024:

Lenke til behandlingen