Rapport 11/2023 Rekruttering og oppfølging av fosterhjem

Kommunerevisjonen har undersøkt kommunens arbeid med rekruttering av fosterhjem ved Barne- og familieetaten og oppfølging av fosterhjem ved Bydel Nordstrand og Bydel Sagene.

Problemstilling:

Er Oslo kommunes arbeid med rekruttering og oppfølging av fosterhjem tilfredsstillende?

Bakgrunn:

Fosterhjem er private hjem som ivaretar omsorgen for barn på grunnlag av vedtak etter barnevernsloven. Ved utgangen av 2021 var åtte av ti fosterhjemsplasseringer på landsbasis omsorgsovertakelser etter barnevernsloven.

Det har vært utfordringer med å rekruttere fosterhjem nasjonalt over flere år. I 2021 hadde Barne- og familieetaten satt seg mål om å klargjøre 85 nye ordinære fosterhjem, mens antall nye fosterhjem som ble klargjort, var 24. I 2022 ble 17 slike fosterhjem klargjort. I årsberetningen for 2021 pekte etaten på koronapandemien og dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen som mulige forklaringer på det lave antallet klargjorte fosterhjem. I årsberetningen for 2022 viste etaten til at rekrutteringsaktivitetene ble innrettet for å ivareta barnas behov bedre, og at dette innebar at det ble rekruttert færre fosterhjem totalt.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 11-2023 Rekruttering og oppfølging av fosterhjem (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapporten (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 54/2023:

Lenke til behandlingen (PDF)