Rapport 11/2022 Oppfølging etter rapport 8/2019 Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten

I denne oppfølgingsundersøkelsen har Kommunerevisjonen undersøkt om byråden for helse, eldre og innbyggertjenester og bydelene har iverksatt varslede tiltak og fulgt opp føringer fra behandlingen av rapport 8/2019 Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten i bystyrets organer.

Oppfølgingsundersøkelsen viser at byråden i all hovedsak har iverksatt varslede tiltak og fulgt opp bystyrets vedtak. Noen opplæringstiltak kunne ikke gjennomføres under pandemien, og en sak om evaluering av tillitsreformen ble ikke fremmet innen fristen bystyret hadde satt.

Bydelene som var omfattet av Kommunerevisjonens breddeundersøkelse i 2019, synes i all hovedsak å ha iverksatt meldte tiltak og fulgt opp politiske føringer.

Bydel Bjerke og Bydel Stovner som var omfattet av dybdeundersøkelsen i 2019, hadde i varierende grad iverksatt meldte tiltak og fulgt opp politiske føringer.

Tall over personellkontinuitet tyder på en forbedring i flesteparten av bydelene og størst forbedring i de bydelene som hadde lavest personellkontinuitet i 2018.

Bakgrunn:

Kommunerevisjonens forvaltningsrevisjon i 2019 omhandlet om kommunen sikret kontinuitet i oppfølgingen av den enkelte bruker i hjemmetjenesten. Undersøkelsen var dels rettet mot alle bydelene, dels var bydelene Bjerke og Stovner undersøkt nærmere.

Undersøkelsen viste blant annet at i flere bydeler ble en relativt stor andel av besøkene innenfor hjemmesykepleie gjennomført av ufaglærte, og det var stor variasjon mellom bydelene når det gjaldt fagbakgrunn. Kommunerevisjonen stilte spørsmål ved om bydelene arbeidet godt nok med å sikre tilstrekkelig og kvalifisert bemanning i tråd med brukernes bistandsbehov.

Lenke til rapporten:

Rapport 11/2022 Oppfølging etter rapport 8/2019 Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten (PDF)