Rapport 11/2020 Beredskap og håndtering av koronautbruddet - Erfaringsoppsummering barnevern, skole og sykehjem

Kommunerevisjonen har gjennomført en beskrivende undersøkelse av beredskap og håndtering av koronautbruddet innenfor barnevern, skole og sykehjem. Undersøkelsesperioden har i hovedsak vært mars–juni 2020.

Undersøkelsen beskriver hvordan barnevern, skoler og sykehjem har håndtert den første fasen av pandemien og trekker frem aktuelle læringspunkter basert på redegjørelsen. Læringspunktene er blant annet knyttet til oppfølging av familier, barn og unge, oppdaterte planverk, informasjonstiltak, smittevernberedskap, digital kommunikasjon og fysiske omgivelser.

Bakgrunn:

Kontrollutvalget vedtok i møte 26. mai 2020 (sak 49) at Kommunerevisjonen skulle gjennomføre en erfaringsoppsummering/forvaltningsrevisjon om Oslo kommunes beredskap og håndtering av koronautbruddet. Kontrollutvalget vedtok blant annet at «Kommunerevisjonen gjennomfører med umiddelbar oppstart en undersøkelse av kommunens forarbeid/beredskap, håndtering av koronapandemien etter utbruddet og ettervirkninger og følger av koronapandemien, i tråd med det som er skissert i denne saken. Undersøkelsen rapporteres i 4. kvartal 2020.»

Undersøkelsen var ment å være fleksibel med hensyn til hvilke spor som forfølges, hvor mye som gjennomføres som forvaltningsrevisjon og hvor mye som blir en rent beskrivende oppsummering av erfaringer og læringspunkter. Denne rapporten er første leveranse knyttet til denne bestillingen, og rapporteringen her er en beskrivende oppsummering av erfaringer og læringspunkter.

Formål:

Formålet har vært å raskt skaffe frem kunnskap om hvordan kommunen har håndtert koronapandemien på viktige områder og dermed kunne bidra til at Oslo kommune står bedre rustet til å møte lignende situasjoner framover.

Problemstilling:

Erfaringsoppsummeringen i denne rapporten er relatert til følgende hovedspørsmål:

  • Hvordan ble viktige oppgaver i barnevernet ivaretatt under koronapandemien?
  • Hvordan ble hjemmeundervisning og oppfølging av elevene etter skoleåpning håndtert, herunder elevenes tilgang til PC og andre tekniske hjelpemidler?
  • Hvordan ble koronapandemien håndtert i sykehjem?

Smittevernberedskapen på de nevnte områdene er også omfattet.

Anbefalinger:

Denne rapporten er beskrivende og det gjøres ikke vurderinger opp mot revisjonskriterier slik det gjøres i en forvaltningsrevisjon.

Last ned rapporten:

Rapport 11/2020 Beredskap og håndtering av koronautbruddet - Erfaringsoppsummering barnevern, skole og sykehjem