Rapport 10/2024 Grønn material- og energibruk i nybygg

Kommunerevisjonen har undersøkt i hvilken grad Oslobygg KF har fulgt krav og føringer om grønne bygg når nybygg anskaffes, ved å se på prosjektene Lambertseterhjemmet, Storbylegevakten og Voldsløkka skole og kulturstasjon.

Problemstilling:

I hvilken grad følger Oslobygg KF krav og føringer om grønne bygg når nybygg anskaffes?

Bakgrunn:

Oslo kommune har som mål å kutte 95 prosent av direkte klimagassutslipp innen 2030, sammenlignet med 2009. Kommunen er en stor utbygger og har årlig investert 15-20 mrd. kroner i bygg og anlegg. Ifølge Grønn byggallianse bruker bygg om lag 40 prosent av energien og materialene som forbrukes globalt sett.

Reduksjon av klimagassutslipp på området kan derfor ha stor betydning.

Ifølge anskaffelsesstrategien (byrådssak 1104/17) skal kommunen ta utgangspunkt i målet om å bli en utslippsfri by i all planlegging av anskaffelser. Strategien stiller en rekke krav. Dersom klima- og miljøkrav ikke følges i planleggingen og gjennomføringen av anskaffelser, gir dette risiko for at målene i strategien ikke nås, herunder målet om at Oslo skal bli en utslippsfri by

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 10/2024 Grønn material- og energibruk i nybygg (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapporten (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 49/2024:

Lenke til behandlingen