Rapport 10/2022 Behandling av økonomisk stønad til store barnefamilier

Kommunerevisjonen har undersøkt hvordan bydelene Bjerke, Frogner, Grorud, Grünerløkka og Nordre Aker har behandlet et utvalg søknader om økonomisk stønad til store barnefamilier i perioden 2020 til og med april 2022 og hvordan byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester har fulgt opp bydelers tiltak etter Statsforvalterens tilsyn på området.

Undersøkelsen viste at bydelenes saksbehandling var på flere områder ikke i tråd med regelverket. De fleste sakene var ikke tilstrekkelig opplyst, ingen av bydelene hadde dokumentert individuelle vurderinger av alle barnas behov, og behovsberegningene var i hovedsak ikke basert på familienes faktiske økonomiske situasjon. Det var en stor risiko for at hvert enkelt barns behov ikke ble tilstrekkelig ivaretatt ved utmåling av økonomisk stønad.

Selv om byråden hadde ført tilsyn med bydelenes myndighetsutøvelse og iverksatt relevante tiltak etter Statsforvalterens tilsyn, viste undersøkelsen at de fem bydelenes praksis fortsatt ikke var tilfredsstillende. Kommunerevisjonen mener det er grunn til å stille spørsmål ved om byråden har iverksatt tilstrekkelige effektive tiltak som kunne ha bidratt til en tilfredsstillende praksis på tvers av bydelene.

Bakgrunn:

Norge har som mål at alle barn skal vokse opp under trygge sosiale og økonomiske forhold. Samtidig vokser stadig flere barn i Norge opp i lavinntektsfamilier. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå levde hvert tiende barn i 2020 i en familie med vedvarende lav inntekt. Andelen barn i familier med lave husholdningsinntekter har økt jevnt siden 2011 og var på 11,7 prosent i 2019 og 2020. Barn med innvandrerbakgrunn utgjorde seks av ti barn i denne kategorien.

I denne undesøkelsen har vi sett nærmere på byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenesters tilsyn med bydelenes myndighetsutøvelse knyttet til økonomisk stønad til store barnefamilier. Vi har også sett på om byrådsavdelingen har vurdert behovet for eller iverksatt tiltak eller andre aktiviteter som kan bidra til læring og forbedring på tvers av bydelene på området. Videre har vi sett nærmere på hvordan fem bydeler som ikke har vært underlagt statlig tilsyn de siste årene, eller som ikke har gjennomført egenevaluering på området, har behandlet søknader om økonomisk stønad i store barnefamilier i perioden fra 2020 til og med april 2022. Dette gjelder bydelene Bjerke, Frogner, Grorud, Grünerløkka og Nordre Aker.

Formål:

Formålet med undersøkelsen har vært å framskaffe informasjon og avdekke eventuelle svakheter og avvik for å kunne bidra til forbedringer i kommunens arbeid på området.

Problemstilling:

Undersøkelsen har hatt følgende problemstillinger:

•Hvordan har byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester fulgt opp alle bydelenes iverksetting av tiltak de siste årene, vedrørende behandling av økonomisk stønad til store barnefamilier, etter Statsforvalterens tilsyn?

•Behandles søknader om økonomisk stønad for store barnefamilier i samsvar med gjeldende regler?

Anbefalinger:

Kommunerevisjonen anbefaler at byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester

•iverksetter ytterligere tiltak for å bidra til at bydelenes behandling av søknader om økonomisk stønad til store barnefamilier gjennomføres i tråd med regelverket

Kommunerevisjonen anbefaler bydelene Bjerke, Frogner, Grorud, Grünerløkka og Nordre Aker å iverksette tiltak som sikrer at behandlingen er i tråd med gjeldende regelverk på området, herunder at

•det gjennomføres en kartlegging som sikrer at sakene er tilstrekkelig opplyst

•det gjennomføres individuelle vurderinger av hvert enkelt barns behov

•vurderinger av søknader om økonomisk stønad er basert på familienes faktiske økonomiske situasjon

•vedtakene om økonomisk stønad er tilstrekkelig begrunnet

Lenke til rapporten:

Rapport 10/2022 Behandling av økonomisk stønad til store barnefamilier (PDF)