Rapport 10/2021 Bruk av utbyggingsavtaler

Kommunerevisjonen har undersøkt om Oslo kommunes arbeid med utarbeidelse og oppfølging av utbyggingsavtaler var tilfredsstillende. Forvaltningsrevisjonen omfattet Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Plan- og bygningsetaten.
Samlet sett er Kommunerevisjonens konklusjon at Bymiljøetatens, Eiendoms- og byfornyelsesetatens og Plan- og bygningsetatens arbeid med utarbeidelse og oppfølging av utbyggingsavtaler langt på vei var tilfredsstillende. Det var samtidig enkelte mangler eller svakheter på vesentlige områder, som forutsigbarhet for kommunen og oppfølgingen av utbyggingsavtalene.

Bakgrunn:

Utbyggingsavtaler er et bindeledd mellom en reguleringsplan og gjennomføring av planen, og er i så måte et viktig verktøy for å sikre at kommunen oppnår ønsket byutvikling.

Konkrete infrastrukturtiltak tas inn som rekkefølgebestemmelser i detaljreguleringsplaner og er basert på beskrivelser av utformingen av offentlig infrastruktur og offentlige rom i overordnede planer.

Utbyggingsavtalene inngås mellom kommunen og grunneier/utbygger (heretter omtalt som utbygger) og avklarer hvem som skal bygge, og hvem som skal finansiere tiltakene i rekkefølgebestemmelsene. Dersom utbyggingsavtaler er utydelige eller ikke brukes på en god måte, kan det bidra til dårligere infrastruktur for befolkningen. Dersom avtalene ikke følges tilstrekkelig opp, er det risiko for at ønsket byutvikling tar lengre tid å realisere, og at kommunen går glipp av viktige bidrag til offentlig infrastruktur.

Formål:

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å bidra med informasjon om Oslo kommunes arbeid med utbyggingsavtaler og eventuelle forbedringspunkter. Undersøkelsen vil kunne bidra til bedre utarbeidelse og oppfølging av utbyggingsavtaler, og i så måte bidra til at Oslo kommune oppnår ønsket byutvikling.

Problemstilling:

  • Arbeider Oslo kommune tilfredsstillende med utarbeidelse og oppfølging av utbyggingsavtaler?

Anbefalinger:

Bymiljøetaten anbefales å

• vurdere tiltak for å sikre en systematisk utsjekk av gjennomføringsansvar

Eiendoms- og byfornyelsesetaten anbefales å

• vurdere muligheten til å presentere mer konkret informasjon om de økonomiske konsekvensene av utbyggingsavtaler før disse vedtas av bystyret

• vurdere tiltak som kan bidra til økt åpenhet om sammenhengen mellom rekkefølgebestemmelser og anleggsbidrag, herunder at kronesatsen i hovedsak kan bygge på skjønnsmessige vurderinger

• vurdere tiltak for å oppnå mer åpenhet og tydelig informasjon om forventet fremdrift av kontantbidragstiltak

Plan- og bygningsetaten anbefales å

• iverksette tiltak for å sikre systematisk oppfølging av kontantbidrag og realytelser i byggesaksbehandlingen

Etatene, byråden for byutvikling og byråden for miljø og samferdsel anbefales å vurdere tiltak for å styrke samordningen mellom etatene ytterligere.

Last ned rapporten:

Rapport 10/2021 Bruk av utbyggingsavtaler