Rapport 10/2019 Vinterdrift av veinettet

Kommunerevisjonen har vinteren 2018–2019, gjennom observasjoner av brøyting og strøing på det kommunale veinettet, undersøkt om Bymiljøetaten ved sin vinterdrift hadde sørget for tilfredsstillende fremkommelighet.

Det var mange tilfeller der brøyting og strøing bidro til god fremkommelighet. Det var også mange tilfeller der det var redusert fremkommelighet og dermed også risiko for svekket trafikksikkerhet. Bilveiene hadde i de fleste tilfeller god fremkommelighet. Fremkommeligheten for syklende og gående var i mange tilfeller vesentlig dårligere enn for bilister. Observasjonene avdekket også tilfeller av avvik fra kontraktene med leverandørene, som at snø ble oppbevart på parkerings¬plasser for forflytningshemmede.

Bakgrunn

Hovedformålet med vinterdriften av veinettet er å sikre god fremkommelighet og trafikksikkerhet i vinterperioden. Værendringer som medfører mye snø eller is på veiene, kan gi redusert fremkommelighet for trafikanter (fotgjengere, syklister og bilister). Dårlig fremkommelighet kan blant annet gi økt risiko for farlige situasjoner i trafikken, for eksempel ved at gående anvender sykkelfelt eller bilvei dersom fortauet ikke er fremkommelig. For funksjonshemmede, blant annet rullestolbrukere og svaksynte, er det spesielt viktig at fortauene er fremkommelige. Det er videre viktig at barn som er på vei til og fra skolen, har en trygg skolevei.

Driften og vedlikeholdet av Oslo kommunes veinett er konkurranseutsatt i fire kontraktsområder: vest, nord/øst, sør/øst og sentrum. Bymiljøetaten har det overordnede ansvaret for å følge opp leveransene av drift og vedlikehold av det kommunale veinettet. Bymiljøetaten har opplyst at budsjettet for vinterdriften i kalenderåret 2018 utgjorde 76,8 millioner kroner (eksklusiv merverdiavgift). Budsjettet for 2019 utgjorde 107,6 millioner kroner.

Formål

Å presentere resultatet av Kommunerevisjonens undersøkelse om vinterdriften av veinettet vinteren 2018–2019. Hovedformålet med vinterdriften er å sikre innbyggerne god fremkommelighet og trafikksikkerhet når snø eller is kan gi redusert fremkommelighet for trafikanter, både fotgjengere, syklister og bilister. Vinterdrift av veinettet utføres ordinært i perioden 15. oktober til 15. april.

Problemstilling

Problemstillingene for undersøkelsen har vært:

  • Har Bymiljøetaten sørget for tilfredsstillende vinterdrift av veinettet?
  • Er det gjennomført brøyting og strøing slik at tilfredsstillende fremkommelighet sikres på veinettet, herunder på fortau og gang- og sykkelveier?

Anbefalinger

På bakgrunn av undersøkelsen anbefaler Kommunerevisjonen følgende:

  • Bymiljøetaten bør vurdere behovet for å iverksette ytterligere tiltak under vinterdriften for å sikre fremkommeligheten for myke trafikanter.
  • Bymiljøetaten bør iverksette ytterligere tiltak for å sikre godt tilgjengelige HC-parkeringsplasser gjennom vinteren.

Last ned rapporten

10-2019 Vinterdrift av veinettet.pdf 5,2MB