Rapport 1/2024 Vedlikehold og fornyelse av vann- og avløpsnettet

Kommunerevisjonen har undersøkt Vann- og avløpsetatens arbeid med vedlikehold og fornyelse av vann- og avløpsnettet. Samlet sett er Vann- og avløpsetatens arbeid tilfredsstillende på flere områder. Etaten har god oversikt over store deler av ledningsnettene og har grundige utredninger der prioritering fremgår tydelig. Samtidig kan det ta flere år fra et behov er identifisert, til det er gjennomført tiltak på ledningsnettet, og det er uklart hvordan tiltak går fra anbefalt til gjennomført.

Problemstilling:

Er Vann- og avløpsetatens arbeid med vedlikehold og fornyelse av ledningsnettene tilfredsstillende?

Bakgrunn:

Tilgang til rent og trygt drikkevann når vi har behov for det, er essensielt. Et velfungerende avløpssystem er også avgjørende for at samfunnet skal fungere, og for å hindre spredning av smitte og giftstoffer. Vann er vårt viktigste brannslukningsmiddel, og tilgang på vann utgjør derfor en viktig del av vår beredskap.

Vann- og avløpsetaten har ansvar for å dekke innbyggernes og næringslivets behov for trygt drikkevann og for å håndtere avløpsvannet på en måte som er til minst mulig belastning for publikum og miljøet. Vannforsyning og avløpshåndtering er en kritisk samfunnsfunksjon i en velfungerende storby. For at denne kritiske samfunnsfunksjonen skal fungere over tid i en by i utvikling, kreves både vedlikehold og fornyelse.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 1/2024 Vedlikehold og fornyelse av vann- og avløpsnettet (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapporten (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 08/2024:

Lenke til behandlingen