Rapport 1/2023 Eierskapskontroll Oslo Business Region AS

Kommunerevisjonen har vurdert om Oslo kommunes eierskapsutøvelse i Oslo Business Region AS ble ivaretatt i tråd med aksjeloven, bystyrets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring i perioden januar 2018–juni 2022. Byråden for næring og eierskap har ivaretatt eierskapsutøvelsen i denne perioden.

Problemstilling:

Utøves kommunens eierinteresser i Oslo Business Region AS i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?

Bakgrunn:

Oslo Business Region AS ble stiftet 10. oktober 2013. Selskapets formål er å styrke Osloregionen som innovativ og attraktiv storbyregion for etablering og utvikling av kunnskapsbasert næringsliv. Selskapet er heleid av Oslo kommune.

Kommunerevisjonen gjennomførte en eierskapskontroll av selskapet i 2017 (rapport 10/2017). Kontrollen viste at kommunen i hovedsak hadde utøvet eierskapet i samsvar med juridiske og politiske krav og føringer. Kommunen hadde imidlertid ikke satt klare mål om effektiv drift, og var ikke kjent med selskapets arbeid for å forhindre misligheter og korrupsjon. Kommunen hadde heller ikke sikret seg tilstrekkelig rapportering i årsrapportene om selskapets ivaretakelse av sitt samfunnsansvar. Våren 2018 ble eier kjent med at selskapets egenkapital var negativ ved utgangen av 2017.

Lenke til rapporten fra eierskapskontrollen:

Rapport 1/2023 Eierskapskontroll Oslo Business Region AS (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 08/2023:

Lenke til behandlingen (PDF)