Rapport 1/2022 Fossil- og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Kommunerevisjonen har undersøkt om Kultur- og idrettsbygg (nå Oslobygg), Omsorgsbygg (nå Oslobygg) og Vann- og avløpsetaten fulgte opp at kontraktskrav om fossil- og utslippsfrie løsninger blir oppfylt i bygge- og anleggsfasen.

Hovedbudskap:

Forvaltningsrevisjonen viser at de reviderte virksomhetene i noen grad har tilrettelagt for at fossil- og utslippsfrie løsninger ble benyttet i tråd med kommunens stilte krav, blant annet ved at kontraktskrav, tildelingskriterier mv. knyttet til miljø i hovedsak var benyttet i de fire prosjektene.

Det var flere mangler eller svakheter. De var blant annet knyttet til avklaringer om strøm og fjernvarme og manglende bruk av enkelte miljøkrav i anskaffelsen. Videre var det i gjennomføringsfasen i flere tilfeller mangler og svakheter i oppfølgingen av miljørapportering og avvik samt ved behandling av fraviksmeldinger.

Bakgrunn:

Aktivitet innen bygg og anlegg utgjør den tredje største utslippskilden til klimagasser i Oslo. Utslippene fra sektoren utgjør om lag en femtedel av de totale direkte utslippene i Oslo. Det er avgjørende med utslippskutt i denne sektoren dersom Oslo skal nå målet om 95 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 2009. I kommunens budsjettforslag for 2022 ble det foreslått å investere om lag 19 milliarder kroner i anleggsmidler.

Siden 2017 skal det ha vært stilt krav om fossilfri bygge- og anleggsplass i prosjekter som gjennomføres på oppdrag fra Oslo kommune. Byrådet vedtok 9. oktober 2019 (byrådssak 1091) en standard for klima- og miljøkrav ved Oslo kommunes bygge- og anleggsplasser. Standarden skulle sikre at kommunens virksomheter opptrer på en «fremoverlent, gjennomtenkt og enhetlig måte når det gjennomføres bygge- og anleggsprosjekter, slik at Oslo kommune når sine ambisiøse klimamål». Siden standardkravene ble vedtatt skal planlagt bruk av utslippsfrie maskiner og kjøretøy bli premiert i anskaffelser innen bygg og anlegg. Oslo kommune har et mål om at bygge- og anleggsarbeid og massetransport på oppdrag fra kommunen skal være utslippsfritt eller gå på biogass innen 2025.

Formål:

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å bidra med informasjon om utvalgte kommunale virksomheters arbeid med å redusere klimagassutslipp fra deres bygge- og anleggsplasser.

Problemstilling:

Følger virksomheten opp at kontraktskrav om fossil- og utslippsfrie løsninger oppfylles i bygge- og anleggsfasen?

Anbefalinger:

Kommunerevisjonen anbefaler at Oslobygg KF og Vann- og avløpsetaten:

  • vurderer behovet for tiltak for å sikre tidlig involvering av infrastruktureier av strøm og fjernvarme der det er behov
  • vurderer behovet for tiltak for å få ytterligere kjennskap til fossil- og utslippsfrie løsninger, for å kunne vurdere realismen i tilbudte løsninger
  • gjennomfører tiltak for å sikre tilfredsstillende fraviksbehandling fra miljøbestemmelser

Kommunerevisjonen anbefaler at Oslobygg KF:

  • gjennomfører tiltak for å sikre tilstrekkelig rapportering, oppfølging og kontroll av at stilte krav til fossil- og utslippsfrie løsninger etterleves

Last ned rapporten her:

Rapport 1/2022 Fossil- og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser