Rapport 1/2020 Omsorgsbygg Oslo KFs oppfølging av byggeprosjekter

Kommunerevisjonen har undersøkt Omsorgsbygg Oslo KFs oppfølging av byggeprosjekter i fire byggeprosjekter.

Samlet sett viser undersøkelsen at det var mangler på de fleste undersøkte områdene i Omsorgsbyggs oppfølging av byggeprosjektene. Det var mangelfull dokumentasjon knyttet til både endrings- og fravikshåndtering, særlig av vurderingene som ble gjort i saksbehandlingen. Det er eksempler der foretaket synes å ha betalt for mye eller blitt kompensert for lite. Når det gjelder feil og mangler som Omsorgsbygg behandlet som reklamasjoner, synes disse i all hovedsak å ha blitt fulgt opp med leverandør. Undersøkelsen viser imidlertid at det var feil og mangler som ikke var oppdaget eller fulgt opp av Omsorgsbygg.

Tidligere erfaringer, herunder brukererfaringer, ble i liten grad innhentet og brukt på en systematisk måte.

Bakgrunn

I byrådets årsberetning for 2018 kan man se at Omsorgsbygg Oslo KF hadde investert 1,4 milliarder kroner av et regulert budsjett på 2,3 milliarder kroner. Investeringsetterslepet i 2017 var på 1 394 millioner kroner. I Byrådets forslag til budsjett 2020 går det fram at foretaket i økonomiplanperioden 2020–2023 skal investere brutto 12,3 milliarder kroner i ulike formålsbygg. I 2020 og 2021 er planlagte investeringer på henholdsvis 3,1 og 4,3 milliarder kroner. Investeringene omfatter barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, storbylegevakt og ny hovedbrannstasjon.

Formål

Undersøke oppfølgingen av byggeprosjekter, fordi mangelfull kontraktsoppfølging av store investeringsprosjekter kan medføre forsinket levering, mangelfull funksjonalitet og kvalitet, budsjettoverskridelser og manglende eller mangelfulle tjenester til brukerne av kommunens tjenestetilbud.

Problemstilling

Har Omsorgsbygg Oslo KF i kontraktsoppfølgingen sikret rettidige leveranser med ønsket funksjonalitet og kvalitet, samt god oppfølging av reklamasjoner, i nærmere utvalgte bygg?

Anbefalinger

Kommunerevisjonen anbefaler Omsorgsbygg å

  • forbedre systemet for endringshåndtering med sikte på å legge til rette for enhetlig praksis på tvers av prosjektene og økt dokumentasjon av vurderinger som gjøres i den forbindelse
  • forbedre systemet for fravikshåndtering med sikte på å redusere antall fravik i gjennomføringen, dokumentere saksbehandlingen, i større grad avklare hvem som skal godkjenne fravik i prosjektenes gjennomføringsfase og sørge for at foretaket mottar økonomisk kompensasjon der det har krav på det
  • i større grad innhente og ta i bruk erfaringer fra tidligere prosjekter, herunder brukererfaringer
  • iverksette tiltak for å sikre at feil og mangler i større grad blir avdekket og fulgt opp

Last ned rapporten

Rapport 1/2020 Omsorgsbygg Oslo KFs oppfølging av byggeprosjekter