6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6.16 Bostøtte og boligtilskudd

Tabell 6.39 Driftsbudsjett bostøtte og boligtilskudd

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

428

Bostøtte og boligtilskudd (EHA)

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

213

0

0

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

271

0

0

14

Overføringsutgifter

609 189

605 632

659 018

 

Sum utgifter

609 673

605 632

659 018

17

Refusjoner

-105

0

0

18

Overføringsinntekter

-280 432

-251 419

-174 892

 

Sum inntekter

-280 538

-251 419

-174 892

 

Netto utgifter

329 136

354 213

484 126

Bostøtte og boligtilskudd er personrettede boligvirkemidler som hjelper vanskeligstilte på boligmarkedet og som bidrar til sosial utjevning.

Midlene til støtteordningene knyttet til boligtiltak føres på dette kapitlet, mens administrasjon er ført dels under kapittel 315 Velferdsetaten, dels under bydelene. Budsjettet omfatter midler til støtte til kjøp og tilpasning av bolig, kommunale bostøtteordninger og tilgjengelighetstiltak i tilknytning til bolig.

Støtte til finansiering av kjøp og tilpasning av bolig inkluderer videreutlån fra Husbanken og boligtilskudd.

Utgiftene i den boligkommunale bostøtten er økende. Byrådet legger inn 34 mill. for å kompensere for dette i 2020. I tillegg kommer prisjustering av rammen.

Kommunalt boligtilskudd er lukket for nye mottakere i tråd med bystyrets vedtak.

I forbindelse med kommunereformen vil tilskudd til etablering og tilpasning av bolig fra og med 2020 legges inn i rammeoverføringen fra staten. Tilskuddsmidlene vil ikke lenger være øremerkede midler, men byrådet har besluttet å videreføre ordningen og legger for 2020 inn 88 mill. i eget kommunalt tilskudd for etablering og tilpasning i egen bolig. Dette er en videreføring av aktivitetsnivået i 2019.

Ved rentefastsettelse på videreutlån benyttes adgangen til å øke husbankrenten med 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader i bydelene, se kapittel 927 Betjening av videreutlån.

Rammen er prisomregnet med 24,3 mill. brutto og 15,9 mill. netto.