6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6.14 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune

Tabell 6.32 Driftsbudsjett Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

384

Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (EHA)

10

Lønn og sosiale utgifter

26 677

24 464

25 345

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

5 779

12 638

14 038

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

3

0

0

14

Overføringsutgifter

1 043

0

0

15

Finansutgifter og finanstransaksjoner

586

0

0

 

Sum utgifter

34 088

37 102

39 383

16

Salgsinntekter

-1 901

-1 886

-1 944

17

Refusjoner

-2 050

0

0

19

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-586

0

0

 

Sum inntekter

-4 538

-1 886

-1 944

 

Netto utgifter

29 550

35 216

37 439

1 Ansvarsområde

Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune er organisert i en byomfattende enhet, administrert av Bydel Bjerke. Hjelpemiddelformidlingen bidrar til at personer med behov for hjelpemidler får dette på en enkel og rask måte. Organiseringen skal sørge for en effektiv utkjøring, retur, montering og demonstrering av hjelpemidler.

2 Situasjonsbeskrivelse

En rask og effektiv hjelpemiddeldistribusjon er en viktig del av samhandlingsreformen. Gode og tidsmessige hjelpemidler på rett plass til rett tid gir bedre forutsetninger for rehabilitering og mulighet til å leve godt i eget hjem.

Omtrent 25 000 personer benytter seg av tjenestene årlig. Mange av disse får utført flere hjelpemiddeltekniske tjenester.

Distribusjon av hjelpemidler ble endret i 2019 ved at Oslos Hjelpemiddellager og Hjelpemiddelteknisk enhet ble slått sammen. Samtidig endret tjenesten navn til Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune.

Utviklingstrekk kvalitet

Byrådet vil utvikle en bedre distribusjons- og vedlikeholdsløsning for tekniske hjelpemidler for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Arbeidet med å øke kvaliteten og effektiviteten ved hjelpemiddelformidlingen fortsetter i 2020. Standarden på hjelpemidler til midlertidig utlån skal forbedres, blant annet ved innkjøp av flere hygienehjelpemidler. Digitalisering vil bidra til mer effektive tjenester. Ved ledige stillinger prioriteres det ansettelse av fagpersoner med høyere utdanning, for eksempel ergoterapeuter. Dette bidrar til en bedre faglig vurdering av rett teknisk hjelpemiddel. Samtidig vil bydelenes ergoterapeuter få frigjort kapasitet til andre oppgaver som støtter innbyggere til å fungere best mulig i sine hjem.

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål 1 Innbyggerne skal møte sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1

Tilgjengelig og enkel informasjon om hjelpemidler

Tiltak 2

Bedre sammenheng i tjenestene etter sammenslåing av Oslos Hjelpemiddellager og Hjelpemiddelteknisk enhet

Tiltak 3

For å øke kvaliteten i tjenesten skal andelen ansatte med høyere utdanning økes

Mål 2 Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv

Tiltak 1

Brukere og pårørende skal være reelle samarbeidspartnere i utvikling av tjenestene.

Mål 3 Flere skal oppleve god helse og mestring

Tiltak 1

Anskaffe hjelpemidler i samsvar med innbyggernes behov

Tiltak 2

Tilrettelegge slik at innbyggerne selv kan hente hjelpemidler de har vedtak om

Tiltak 3

Gi mer informasjon og opplæring i bruk av hjelpemidler

Tabell 6.33 Resultatindikatorer Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune

Resultatindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Måltall 2019

Måltall 2020

Akutt levering av nødvendige hjelpemidler innen 48 timer

100 %

100 %

100 %

100 %

4 Merknader til driftsbudsjettet

Det er innarbeidet en forventet lønns- og prisutvikling med 1,2 mill. netto, jf kapittel 17 Budsjettekniske merknader.

5 Investeringsbudsjett

Tabell 6.34 Investeringer Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

384

Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (EHA)

01

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod

0

0

1 400

 

Sum utgifter

0

0

1 400

07

Refusjoner

0

0

-280

 

Sum inntekter

0

0

-280

 

Netto utgifter

0

0

1 120

Tabell 6.35 Investeringsoversikt, kapittel 384 Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune

Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune (EHA)

Samlet bevilgning

Tidligere bevilget

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Til 2024 og senere

Byggestart - ferdig kv/år

Prosjektnummer og navn:

120006

Digitalisering av hjelpemiddelformidling

5 600

 

1 400

1 400

1 400

1 400

0

1/20-4/23

 

Sum investeringsutgifter

 

 

1 400

1 400

1 400

1 400

 

 

120006

Digitalisering av hjelpemiddelformidling

Investeringsmoms

-280

-280

-280

-280

 

 

 

Sum kapittel finansiering

-280

-280

-280

-280

 

 

 

Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)

1 120

1 120

1 120

1 120

 

 

Det er innarbeidet 1,4 mill. årlig til digitalisering av Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune med sikte på å optimalisere samhandlingen mellom brukere, kommune og stat. Investeringen retter seg både mot utvikling og testing av digitalt verktøy og implementering blant de ansatte.