6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6. Eldre, helse og arbeid – byomfattende tiltak

6.11 Kriminalitetsforebygging blant ungdom

Tabell 6.26 Driftsbudsjett kriminalitetsforebygging blant ungdom

Beløp i 1000 kr

Kap / Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

362

Kriminalitetsforebygging blant ungdom (EHA)

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

0

6 606

6 804

14

Overføringsutgifter

12 963

0

0

 

Sum utgifter

12 963

6 606

6 804

18

Overføringsinntekter

-16 225

0

0

 

Sum inntekter

-16 225

0

0

 

Netto utgifter

-3 262

6 606

6 804

Kapitlet omfatter midler til kommunalt kriminalitetsforebyggende arbeid innen SaLTo-modellen og tilskuddsordningen «Midler til kriminalitetsforebyggende tiltak i Oslo i regi av frivillige og ideelle organisasjoner» Se for øvrig bydelene (EHA og OVK) funksjonsområde 2B Oppvekst A Forebyggende barne- og ungdomsarbeid for nærmere beskrivelse.

Rammen er prisomregnet med 3,0 % som tilsvarer 0,2 mill.