Til innhold
5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5.7 A Barn og ungdom

1 Ansvarsområde

Trygge og inkluderende fritidstilbud i barn og ungdoms nærmiljø er en viktig del av et godt oppvekstmiljø. Tilbudene omfatter i første rekke de mange fritidsklubbene, men også tilbud som motor, media og musikkverksteder og oppsøkende miljøarbeid. Det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i SaLTo-modellen er nært knyttet til fritidstilbud til barn og unge. Bydelene har ansvaret for å drive og utvikle tilbudene på bakgrunn av kunnskap fra barn og unge selv, erfaringskunnskap fra medarbeidere og fra forskning. Gjennom tverrfaglig samarbeid bidrar alle tjenester til å styrke barn, unge og familiers mulighet til å skape en god oppvekst.

2 Situasjonsbeskrivelse

Det store flertallet av barn og unge i Oslo vokser opp i trygge omgivelser med gode skoler og et mangfold av fritidsaktiviteter. Samtidig vokser over 18 000 barn opp i familier med vedvarende lavinntekt i Oslo og det er store levekårsforskjeller avhengig av hvor i byen du vokser opp og hvilken bakgrunn du har.

Alle bydelene gir barn og unge fritidstilbud som ordinære klubber, musikkverksted, teater, dans, media, motor m.m. Fra mai 2019 finnes det en fritidsklubb i hver eneste bydel. Tilbudene finnes i nærmiljøene der barn og unge bor og aktivitetene er i hovedsak gratis for deltakerne, fordi selv små egenandeler kan hindre deltakelse. Klubbene gir tilbud til hele barne- og ungdomsbefolkningen gjennom ordinære fritidsaktiviteter og når særlige utsatte grupper gjennom gratis aktiviteter, tilbud om tilrettelagte aktiviteter, ferieaktiviteter og lignende. Tilbudet kan benyttes av Oslo kommunes øvrige tjenester som et tilbud rettet mot barn og unge med særlige behov for tilrettelegging. I byrådssak 189/19: Klubben vår! Beskrives byrådets strategi for et godt fritidstilbud for barn og unge i regi av bydelene.

Fra 2018 har det vært en satsing på sommerjobb for ungdom og styrking av aktiviteter for barn og unge i feriene. En sommerjobb kan være første veien inn i arbeidslivet, men mange ungdom har ikke et nettverk som bidrar til å gi dem den første jobberfaringen. I 2018 fikk 1 200 ungdommer tilbud om sommerjobb gjennom bydelene og Uteseksjonen. I 2019 ble satsingen videreført og nærmere 1 700 ungdommer fikk jobb i løpet av sommeren.

Hvert tredje år gjennomfører NOVA Ungdataundersøkelsen Ung i Oslo på oppdrag fra Oslo kommune, for å kartlegge ulike sider ved ungdoms hverdag og deres levekår. Ung i Oslo i 2018 viser at bydeler med et godt utbygd barne- og ungdomstilbud også har mange unge som bruker tilbudene. Undersøkelsen viser også at Oslo er en god og trygg by å vokse opp i for de fleste av byens tenåringer. Det store flertallet har et godt sosialt liv, en aktiv fritid, er fornøyde med seg selv og med egen helse. Bruken av alkohol er i historisk sammenheng lav, mens bruk av cannabis øker og særlig blant gutter. Omfanget av psykiske plager blant unge er større i Oslo enn i resten av landet og er særlig høyt blant jenter. En ny undersøkelse vil gjennomføres i 2021.

I SaLTo-modellen har Oslo kommune og Oslo politidistrikt koordinert det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet overfor unge. Det er SaLTo-koordinatorer i alle bydelene, i Utdanningsetaten og i Uteseksjonen. Arbeidet mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme er lagt til SaLTo-modellen og det er en egen handlingsplan for dette arbeidet. Tallene over den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo for 2018 viser at antall personer under 18 år som er registrert for lovbrudd har gått ned fra 2017 til 2018, mens antall lovbrudd, og antall unge som blir registrert for gjentatte lovbrudd, har økt. SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo 2019-2021 ble godkjent i Politirådet i Oslo våren 2019 og tiltakene i planen vil møte disse utfordringene. Prosjektmidler, 15 mill. er fordelt til utvalgte tiltak som prøver ut metoder og samarbeidsmodeller med mål om en byomfattende metodikk og rutiner for arbeidet.

Barn og unge gir innspill til utvikling av kommunens tjenester gjennom ungdomsrådene i bydelene, sentralt ungdomsråd, ungdomshøringer og Ungdommens Bystyremøte (UBM). I tillegg finnes forskjellige medvirkningsprosesser i bydelene. På oppdrag fra Oslo Kommune arrangerer Ung Org årlig en ungdomshøring for ungdommer fra alle bydelene. Ungdommenes ytringer og meninger samles i en rapport som overrekkes byrådet. I 2019 var temaet «Ungdom om arbeid». Rapportene fra høringene og undersøkelsene benyttes av bydeler, etater og byrådsavdelingene til tjenesteutvikling.

Utviklingstrekk deltakelse og inkludering

Bydeler der befolkningen har sammensatte levekårsutfordringer har også de største utfordringene knyttet til ungdomskriminalitet.  Sårbare unge i disse områdene er særlig utsatt for å bli fanget opp av miljøer som vil ha negativ innflytelse på dem. Etter flere års nedgang har den registrerte kriminaliteten blant unge under 18 år økt i 2016 og 2017. I 2018 er det en nedgang i antall registrerte personer under 18 år, men antall forhold har økt og unge som blir registrert for gjentatt kriminalitet har økt fra året før. Til tross for at ungdomsbefolkningen øker, er andelen barn og unge registrert med kriminalitet mer stabil enn de siste årenes økning i antall straffbare forhold kan gi inntrykk av.

Kriminalitetsforebyggende arbeid krever innsats fra flere områder og krever langsiktighet. Vellykket kriminalitetsforebyggende arbeid kan også føre til at den registrerte kriminaliteten øker da økt innsats fører til flere registreringer. Selv om det har vært en økning blant unge som begår gjentatt kriminalitet er det viktig å bemerke at mer enn 97 % av barn og unge i Oslo i alderen 10-17 år ikke ble registrert med kriminalitet i Oslo i 2018. Tall for 2019 vil presenteres i rapporten Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo på SaLTo-konferanse våren 2020.

Byrådet er bekymret for unge som blir registrert for gjentatte lovbrudd og har styrket satsingen på feltet med 15 mill. til et treårig prosjekt. Bydelene mottar også tilskudd til gratis helgetiltak. Barne- og ungdomsbefolkningen demografi og levekår er ujevnt fordelt i bydelene. I noen bydeler er deltakelse i kommunale fritidstilbud høyere, mens i andre bydeler er en større andel deltakere i organisasjoner, lag og foreninger.

Ung i Oslo-undersøkelsen viser at langt flere ungdom med innvandrerbakgrunn sier de bruker fritidsklubbene, mens det er vanligere for ungdom uten innvandrerbakgrunn å drive med organisert idrett. Når bydelene utformer sine fritidstilbud må det tas hensyn til antall barn og unge, befolkningens levekårsutfordringer og bydelens geografi. Oslo er en by i sterk vekst og det kan forventes en fortsatt sterk vekst i årene fremover. Nye boligområder gir nye behov for utbygging av flere av kommunens tjenester som barnehager, skoler og også fritidsaktiviteter for barn og unge. Bydelene skal gi fritidstilbud til hele aldersspennet, ungdom i den eldste aldersgruppen har etterspurt gode tilbud. Fritidstiltakene skal være universelt utformet slik at også barn og unge med funksjonsnedsettelser inkluderes. Gamle og slitte lokaler, eller bydelenes behov for flere fritidstilbud, kan gi behov for oppussing, rehabilitering, ombygging og nybygg. Byrådet vil lage en kartlegging av behov for vedlikehold, rehabilitering og etablering av fritidsklubbene.

Se for øvrig Del 06 Eldre, helse og arbeid, byomfattende tiltak, kap. 362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom.

Utviklingstrekk kompetanse og kvalitet

Barn og unges kunnskap og meninger er avgjørende for god kvalitet, effektive og treffsikre løsninger samt et velfungerende demokrati Kommunens virksomheter skal legge til rette for at barn og unge involveres i saker som angår dem, sikre reell medvirkning og sørge for at barn og unge tas med i oppstart og evaluering av aktuelle prosesser. Det skal benyttes flere alternative metoder for barn og unges påvirkningsmuligheter tilpasset barnas alder. Byrådet ønsker forslag fra barn og unge til forbedringer og tilbud gjennom medvirkning. Kvalitetssikring, fornying og utvikling er avhengig av tilbakemeldinger og aktiv innbyggerinvolvering.

Trygge og inkluderende fritidstilbud i barn og unges nærmiljø er en basis og forutsetning for det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet som organiseres gjennom SaLTo-modellen. Dette er også viktige tiltak som også ses i sammenheng med byrådets overordnede politikk for å bekjempe levekårsutfordringer og utjevne sosiale forskjeller.

Rusproblemer kan oppstå tidlig i livet, blant annet på grunn av levekårsproblemer og traumer. Ett av hovedmålene i byrådets strategiske plan for rusfeltet er at færre innbyggere utvikler rusproblemer. Byrådet vil derfor satse på strategier knyttet til en forebyggingsoffensiv og tidligere innsats når rusproblemer oppstår. Bruker Plan-kartleggingen i 2019 viste at 585 av de 3 968 personene som mottok tjenester på grunn av rusproblemer hadde omsorg for, eller samvær med, barn. Til sammen hadde de som var kartlagt 920 barn. Det faktiske antallet barn kan være noe lavere, fordi det kan være noen kartlagte foreldre som har barn sammen og noen barn som således kan være telt to ganger. Byrådet ser derfor rusproblemer i et familie- og livsløpsperspektiv.

For de fleste barn og unge er psykiske plager forbigående, men hos noen vedvarer plagene. Sammenhengen mellom oppvekstsvilkår og senere helseutvikling gjør at byrådet ser det som særlig viktig å styrke barn og unges arenaer slik at psykisk helseutfordringer unngås og ikke forsterkes. Byrådets strategi for psykisk helse i Oslo har som hovedmål at færre innbyggere får psykiske helseutfordringer, at det skal være enkelt og ubyråkratisk å ta kontakt med bydelene når innbyggere har behov for dette. Ved behov for helsetjenester, bør tjenestene være tilgjengelige og uten henvisning og vedtak. Samtaletilbudet Ung Arena har som mål å gi hjelp og støtte til barn og unge mellom 12 og 25 år og er allerede etablert flere steder i Oslo (Gamle Oslo, Frogner og Søndre Nordstrand). Byrådet vil satse ytterligere på dette tilbudet. I 2020 blir Ung Arena utvidet til Groruddalen.

Mange tiltak i fritidssektoren er preget av prosjektfinansiering. Det medfører dermed mange prosjektstillinger og midlertidige stillinger. Trygge og kompetente ansatte er viktig for å ivareta barn og unge i fritidstiltakene. De skal få hjelp til å avdekke problemer, og søke om hjelp og informasjon om aktuelle tiltak. Bydelene skal sørge for at medarbeiderne har tilstrekkelig kompetanse i arbeidet med å ivareta utsatte barn og unge. Kunnskap må deles på tvers av ulike fag og sektorområder og fra prosjektarbeider. Samarbeidet er viktig for å oppdage og unngå uheldig utvikling hos barn og unge. Kompetansehevende tiltak blant barne- og ungdomsarbeidere vektlegges. Hele og faste stillinger skal være hovedregelen i oslo kommune. I fritidstiltakene kan det være vanskelig å tilstrebe og det er derfor viktig bydelene ansetter deltidsansatte i store nok stillingsbrøker til at de kan både være mange nok tilstede i fritidstiltakene og at de ansatte har mulighet til å delta i kompetansehevende opplæring. Større stillingsbrøker gir også ofte den effekten at de ansatte blir lengre i stillingene.Bydelene får et årlig særskilt tilskudd til å dekke størstedelen av et årsverk til SaLTo-koordinator. Sett i lys av dagens utfordringer, med et økende antall unge som begår gjentatte lovbrudd, bør stillingene til SaLTo-koordinatorene være hele og faste.

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål 5 Levekårsforskjellene skal reduseres

Tiltak 1

Styrke innsatsen i det forebyggende arbeidet med barn og ungdom

Tiltak 2

Tilbud om hasjavvenningsprogram i alle bydeler

Tiltak 3

Spørre barn og unge som er pårørende om hva som kan gjøres for at de kan få den støtten og avlastningen de trenger

Mål 6 innbyggerne skal ha mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskap

Tiltak 1

Oppgradere fritidsklubber og prioritere ungdomstiltakene

Tiltak 2

Tett oppfølging av de mest aktive unge gjengangerne og unge det er knyttet stor bekymring til

Tiltak 3

Tilrettelegge for flere jobbtilbud for ungdom

Tabell 5.8 Resultatindikatorer oppvekst

Resultatindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Måltall 2019

Måltall 2020

Den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten, antall forhold blant 1000 innbyggere. 1)

56,1

57,1

< 56,1

< 56,1

Andel barn som bor i inntektsfattige familier 2)

17,8 %

xxx

< 17,6 %

< 17,6 %

Unge som har fått hjelp ved Ungdom og rus på Legevakten 3)

731

790

< 731

< 790

Antall unge på hasjavvenningskurs arrangert av bydelen 4)

xxx

xxx

xxx

> 200

1) Kilde: SaLTo-rapporten 2018, Oslo politidistrikt

2) Kilde: Bufdir. Tall for 2018 foreligger ikke.

3) Kilde: Helseetaten

4) Ny fra 2020

4 Merknader til driftsbudsjettet

Tabell 5.9 Avsetninger (i tusen kroner) 

 

Dok 3 2019

Sak 1 2020

Forebyggende barne- og ungdomsarbeid

15 000

15 000

Byomfattende ungdomstiltak i bydelene

7 000

7 000

Søkbar pott - drift av fritidsklubber og ungdomsjobber 1)

5 000

-

Tiltak barn og unge

1 700

1 550

1) Engangstiltak ved bystyrets budsjettbehandling 2019

Tabell 5.10 Særskilte tildelinger (i tusen kroner)

 

Dok 3 2019

Sak 1 2020

Fordelt alle bydeler - SaLTo

7 500

8 250

Bydel Gamle Oslo - Riverside

6 000

6 500

Bydel Sagene - Ung Metro

1 150

1 200

Bydel Stovner - Stovner Rockefabrikk/ Groruddalen motorsenter

4 400

4 400

Bydel Søndre Nordstrand - Hvervenbukta motorsenter

3 500

3 500

Bydel Nordre Aker - Kløverveien barnepark

250

-

Bydel Gamle Oslo - Rødhetteprosjektet

960

960

Bydel St. Hanshaugen - Marteprosjektet

285

285

Finansiering av Rommen scene (Bjerke, Grorud, Stovner og Alna)1)

-

-2 700

1) Ansvar for drift av Rommen scene overføres fra Bydel Stovner til Kulturetaten