Til innhold
5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5. Eldre, helse og arbeid – bydelene

5.9 B Mottak og integrering av flyktninger

1 Ansvarsområde

Bydelene i Oslo har ansvar for å bosette flyktninger og tilby introduksjonsprogram. Målet er rask arbeids- og samfunnsdeltakelse. En stabil bosituasjon og individuelt introduksjonsprogram er grunnleggende for å sikre integrering. Sammen med Oslo Voksenopplæring (Oslo VO) har bydelene ansvar for å tilby introduksjonsprogram bestående av norskopplæring, samfunnskunnskap og arbeidsrettede tiltak for flyktninger som har rett og plikt til introduksjonsprogram. I tillegg er det avgjørende at flyktninger får mulighet til å delta sosialt, kulturelt og politisk på lik linje med resten av befolkningen. Dette skal gjøres i samarbeid med flyktningen, frivillige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet i kommunen.

2 Situasjonsbeskrivelse

Selv om antall flyktninger har blitt lavere de to siste årene, er det fortsatt behov for å legge vekt på hvordan flyktningene kan benytte egne ressurser for å bli integrert i ordinært bolig- og arbeidsmarked på en rask og god måte.

I tråd med Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) sin anmodning har bystyret vedtatt at Oslo kommune skal bosette 250 flyktninger i 2019, inkludert 7 enslige mindreårige.

Det er bred enighet om at flyktninger skal bosettes raskest mulig, og helst innen 3 måneder etter at de er innvilget opphold. Det er byrådets ønske at flyktninger som Oslo kommune skal bosette, skal få tilbud om bosted innen denne tidsrammen. I de tilfellene der IMDi ikke sikrer at flyktningen får tilvist bosettingskommune umiddelbart etter at opphold er innvilget, og flyktningen fortsetter å bo i statlig mottak i påvente av tilvisningskommune, kan bosetting ta noe lengre tid. Tremånedersmålet blir da vanskelig å innfri. Oslos boligmarked er presset, det kan være krevende å fremskaffe egnet bolig i bydelen som har bosettingsansvar. Til tross for dette lykkes Oslo med å bosette 95 % av flyktningene innen 6 måneder.

Antall som deltar i introduksjonsprogrammet er fortsatt høyt som følge av de store ankomstene av flyktninger de siste årene. Programmet skal styrke flyktningenes deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og bidra til deres økonomiske selvstendighet. Byrådssak 5/17 setter et ambisiøst mål om at hver enkelt bydel skal ligge over landsgjennomsnittet i integreringsarbeidet. I 2018 viste resultatene at 64 % av deltakerne i Oslo gikk over til utdanning eller arbeid rett etter avsluttet program, mens landsgjennomsnittet lå på 55 %. Av alle fylkene hadde Oslo det beste resultatet i 2018.

Utviklingstrekk deltakelse og inkludering

Det har alltid vært store variasjoner i antall asylsøkere som kommer til Norge og antall flyktninger som skal bosettes. For tiden er disse tallene svært lave. Hittil har ansvar for bosetting av flyktninger blitt fordelt til bydelene kun i forhold til innbyggertallet. Fra 2019 bosettes flyktningene etter flere kriterier. Ett av målene er at bydeler som har en lav andel innvandrere og flyktninger skal få et større ansvar for bosetting. Dette er i tråd med Regjeringens føringer.

I tillegg til ordinært integreringstilskudd kan kommunene søke om særskilte tilskudd til flyktninger med funksjonsnedsettelser. I 2018 fikk Oslo innvilget 50 % flere søknader og tilskudd enn i 2017. Denne økningen har vedvart i 2019. Bydelene og Utdanningsetaten må fortsatt opprettholde innsatsen for å sikre at det søkes om tilskudd til alle som har rettigheter til dette.

Utviklingstrekk kompetanse og kvalitet

Byrådets mål er at den enkelte bydel skal ha bedre resultater på integreringsfeltet enn nasjonalt resultat samlet sett. Resultatutviklingen var meget god i det 12 av bydelene hadde et bedre resultat i 2018 enn året før. Resultatene mellom bydelene i 2018 varierte fra 47 til 94 %. Kun fire bydeler lå under det nasjonale gjennomsnittet, noe som er en forbedring fra tidligere år. En rekke tjenester er medvirkende når flyktninger skal bosettes. Alle skal vurderes med tanke på helse, familiesituasjon, barnehage, skole, deltakelse i lokalsamfunnet i tillegg til utarbeidelse av individuelle plan knyttet til intro. Byrådet vil at alle bydeler skal jobbe kvalitativt godt med dette, slik at det blir likeverdighet på tvers av byen og slik at flere flyktninger får et introduksjonsprogram som leder til kompetanse for dagens arbeidsliv og selvforsørgelse. Byrådet har utviklet en Oslostandard for introduksjonsprogrammet som skal legges til grunn for arbeidet med sikte på stabil og varig deltakelse i arbeidslivet. NAV-kontorene skal legge familieperspektivet til grunn når de bidrar til at innbyggerne blir aktive deltakere i samfunnslivet.

Erfaringer fra flyktningarbeid er nyttig også overfor andre innbyggere som har behov for bistand for å bli selvforsørget og aktive innbyggere. Arbeidet med flyktninger har derfor betydning langt ut over det dagens antall flyktninger tilsier. Erfaringene tas med i øvrig arbeid ved NAV-kontorene sammen med Oslo VO, NAV Oslo og sivilsamfunnet for øvrig.

Arbeidsmarkedet viser at det stadig blir færre arbeidsplasser for ufaglærte. I tillegg viser det seg at deltakelsen i arbeidslivet reduseres 8–10 år etter avslutning av intro. For å sikre varig tilknytning til arbeidslivet bør derfor utdanning vurderes brukt i større grad. Introduksjonsprogrammet skal tilrettelegges individuelt og mulighetsrommet for dette må utnyttes maksimalt.

Integrering innebærer at alle skal ha de samme muligheter, rettigheter og plikter til deltakelse i samfunnet. Inkludering betegner en prosess og et mål hvor deltakelse i fellesskapet er bygd over forskjellene. Bydelene skal bidra til at flyktningene øker sin individuelle deltakelse både faglig, sosialt og kulturelt, og medvirker i felleskapet. Både bolig og introduksjonsprogrammet skal bygge opp under integrering. Bydelene skal i tillegg medvirke til at flyktningene tar del i sivilsamfunnet. Flyktningene kan også selv være ressurser i frivillig arbeid. Tiltak som nabohjelp, kopling til frivillige organisasjoner er aktuelle.

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål 1 innbyggerne skal møte sammenhengende og tilgjengelige tjenester der medarbeiderne har riktig kompetanse og nok tid

Tiltak 1

Gjennomføre tiltak i flyktningmeldingen

Mål 2 Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv

Tiltak 1

Benytte statlige tilskuddsordninger for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker

Tiltak 2

Bosette flyktninger i tråd med fordelingsmodell i flyktningmeldingen

Mål 4 Andelen sysselsatte i Oslo skal økes

Tiltak 1

Prioritere samarbeidet mellom næringsliv, arbeidstakere og arbeidsgivere i regi av Nav-kontoret

Tiltak 2

Ta i bruk Oslostandard for introduksjonsprogrammet

Tabell 5.26 Resultatindikatorer mottak og integrering av flyktninger

Resultatindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Måltall 2019

Måltall 2020

Andelen som bosettes innen 6 mnd. fra innvilget oppholdstillatelse

74 %

92 %

> 74 %

> 92 %

Andel som tilbys introduksjonsprogram innen 3 mnd. etter bosetting

56 %

60 %

> 80 %

> 60 %

Andel deltakere som er i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram

56 %

xxx

> 53 %

> 56 %

Tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

4 Merknader til driftsbudsjettet

Tabell 5.27 Avsetninger (i tusen kroner)

 

Dok 3 2019

Sak 1 2020

Bosettingstilskudd flyktninger

64 400

57 400

Avsatt til bosetting av 250 flyktninger og inntil 160 selvbosettere à kr 140 000 pr bosatt flyktning

Tabell 5.28 Særskilte tildelinger (i tusen kroner)

 

Dok 3 2019

Sak 1 2020

Bydel Grünerløkka – Quo Vadis

3 600

3 600

8 Verbale vedtak

Mottak av flyktninger

Oslo kommune tar i mot 250 flyktninger i 2020.