Budsjettforslag 2020 og økonomiplan 2020–2023

Vedlegg: Alfabetisk register

Underkapitler

  • Vedlegg: Alfabetisk register

Vedlegg: Alfabetisk register

Budsjettkapittel

Avd.

Kap

A

Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen)

211

OVK

7

Andre utbyggingsformål

425

BYU

8

Andre utgifter vedr. samferdsel og miljø

752

MOS

9

Avsetning husleier idrettsprosjekter

548

KIF

11

Avsetning husleier kulturbygg

508

KIF

11

Avsetning husleier skoler

208

OVK

7

Avsetning husleier sykehjem m.v.

328

EHA

6

Avsetning pensjon

193

FIN

15

B

Barnehager

OVK

7

Barne- og familieetaten

360

OVK

7

Beredskapsetaten

184

BLK

12

Beregningsgrunnlag for gebyrer til vann- og avløp, renovasjon og feiing

18

Betjening av videreutlån

927

FIN

15

Bilfritt byliv (Se Økt byliv)

Boligbygg Oslo KF - overføring

172

NOE

10

Boligbygg Oslo KF

055

NOE

10

Bostøtte og boligtilskudd

428

EHA

6

Brann- og redningsetaten

650

MOS

9

Bundne driftsfond

950

FIN

15

Bundne investeringsfond

959

FIN

15

Byantikvaren

520

BYU

8

Bydel Alna (12)

012

EHA

5

Bydel Bjerke (9)

009

EHA

5

Bydel Frogner (5)

005

EHA

5

Bydel Gamle Oslo (1)

001

EHA

5

Bydel Grorud (10)

010

EHA

5

Bydel Grünerløkka (2)

002

EHA

5

Bydel Nordre Aker (8)

008

EHA

5

Bydel Nordstrand (14)

014

EHA

5

Bydel Sagene (3)

003

EHA

5

Bydel St. Hanshaugen (4)

004

EHA

5

Bydel Stovner (11)

011

EHA

5

Bydel Søndre Nordstrand (15)

015

EHA

5

Bydel Ullern (6)

006

EHA

5

Bydel Vestre Aker (7)

007

EHA

5

Bydel Østensjø (13)

013

EHA

5

Bydelene – avsetninger barn og unge

303

OVK

7

Bydelene – avsetninger eldre, helse og arbeid

308

EHA

5

Bydelene – diverse barnehagetiltak

306

OVK

7

Bydelene – etablering av nye barnehager

305

OVK

7

Bydelene – funksjonsområde 1 – Administrasjon og fellestjenester

EHA

5

Bydelene – funksjonsområde 2A – Barnehager

OVK

7

Bydelene – funksjonsområde 2B – Barnevern

OVK

7

Bydelene – funksjonsområde 2C – Aktivitetstilskudd for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjenester

OVK

5 / 7

Bydelene – funksjonsområde 3 - Helse og omsorg

EHA

5

Bydelene – funksjonsområde 4 - Sosiale tjenester og ytelser

EHA

5

Bydelene – funksjonsområde 4A - Sosiale tjenester

EHA

5

Bydelene – funksjonsområde 4B - Kvalifiseringsprogram

EHA

5

Bydelene – funksjonsområde 4C – Økonomisk sosialhjelp

EHA

5

Bydelene – samlet driftsramme

EHA

5

Bydelene – samlet sosialhjelpsramme

EHA

5

Bydelene – EHA og OVK

EHA

5

Bydelenes hjelpemiddeltjeneste (se Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune)

Bymiljøetaten

542

MOS

9

Byomfattende barnehageoppgaver

271

OVK

7

Byomfattende tiltak – avsetninger eldre, helse og arbeid

372

EHA

6

Byråd/byrådsavdelingene

120

BLK

12

Byrådsavdeling for byutvikling

BYU

8

Byrådsavdeling for finans

FIN

13

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

OVK

7

Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet

KIF

11

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

MOS

9

Byrådsavdeling for næring og eierskap

NOE

10

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid - byomfattende tiltak

EHA

6

Byrådslederens kontor

BLK

12

Bystyret m.v.

100

BYS

14

Bystyrets organer

BYS

14

D

Deichman bibliotek

505

KIF

11

Dekning av/bruk av tidl. års merforbruk/mindreforbruk

930

FIN

15

Den norske kirke og andre trossamfunn (Se Tilskudd til tros- og livssynssamfunn)

Disposisjonsfond

940

FIN

15

Div. virksomheter og prosj. under FIN

122

FIN

13

Div. avsetninger og tidsbegrensede tiltak under byrådsavdelingene

126

BLK

12

Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter

192

FIN

15

E

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

400

BYU

8

Eiendomsskatt

810

FIN

15

Energigjenvinningsetaten - husholdninger

645

MOS

9

Enhet for mangfold og integrering (se Velferdsetaten))

EHA

6

Enøketaten (se Klimaetaten)

F

Fagopplæring

231

OVK

7

Fagskoleopplæring

250

OVK

7

Fastlegetilskudd og pasientskadeerstatning

317

EHA

6

Fornebubanen

712

MOS

9

Fornebu-utbyggingen

416

BYU

8

Forsikringer

124

FIN

15

Forskjellige utbedringstiltak

185

NOE

10

G

Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.v.

850

FIN

15

Gravferdsetaten

590

KIF

11

Groruddalsatsingen

482

BYU

8

Grunnskolen

210

OVK

7

H

Handlingsprogram Groruddalen (se Groruddalsatsingen)

Handlingsprogram Oslo sør (se Oslo sør-satsingen)

Helse, sosial og eldreombudet

111

BYS

14

Helseetaten

314

EHA

6

Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune

384

EHA

6

Hovedoversikter

4

I

Idrett

545

KIF

11

Inkluderingstiltak (se Velferdsetaten)

EHA

6

Instruks for økonomiforvaltningen

16

K

Kemnerkontoret

130

FIN

13

Kjøp av transporttjenester

711

MOS

9

Klimaetaten

771

MOS

9

Klimabudsjett

2

Kommuneadvokaten

140

BLK

12

Kommunerevisjonen

110

BYS

14

Kontrollutvalget

109

BYS

14

Kriminalitetsforebygging blant ungdom

362

EHA

6

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

062

NOE

10

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF - overføring

178

NOE

10

Kultureiendommer

501

KIF

11

Kulturetaten

502

KIF

11

Kulturtilskudd m.m.

500

KIF

11

Kvalifiseringsprogram

EHA

5

L

Legevakten (se Helseetaten)

Lønns- og priskompensasjon

17

Lån

910

FIN

15

Lånefondet

080

FIN

15

M

Munch-museet

504

KIF

11

Mva-refusjon for investeringer

17

N

Næringsetaten

459

NOE

10

Næringsutvikling

455

NOE

10

O

Områdeløft Tøyen (se Oslo indre-øst satsingen)

Ombud for brukere av helse- og sosialtjenester

111

BYS

14

Omsorgsbygg Oslo KF - overføring

175

NOE

10

Omsorgsbygg Oslo KF

059

NOE

10

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag

316

EHA

6

Ordførerens kontor (se Bystyret m.v.)

Origo - digitaliseringsenhet

121

FIN

13

Oslo Havn KF

060

NOE

10

Oslo indre øst-satsingen

483

BYU

8

Oslo kulturskole

503

KIF

11

Oslo sør-satsingen

481

BYU

8

Overføring mellom drift og investering

980

FIN

15

Overføring mellom drift og investering - fond

980

FIN

15

Overføringer fra KF m.v.

898

FIN

15

P

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

203

OVK

7

Pensjonskostnader

FIN

3

Plan- og bygningsetaten

609

BYU

8

Prosjekteringsmidler EHA

374

EHA

6

R

Rammetilskudd fra staten

840

FIN

15

Renovasjonsetaten – næring

643

MOS

9

Renovasjonsetaten – selvkost

640

MOS

9

Renter

900

FIN

15

Renter og avdrag fra KF m.v. (se Overføring fra KF)

Rådhusets forvaltningstjeneste

150

BLK

12

S

Selvkost vann og avløp, renovasjon og feiing

18

Skatt på inntekt og formue

800

FIN

15

Skolefritidsordningen (se Aktivitetsskolen)

Sosiale boligvirkemidler (se Bostøtte og boligtilskudd)

Spesialundervisning i egne grunnskoler (se Grunnskolen)

Spesialundervisning i egne videregående skoler (se V.g.skoler)

Stortingsvalg og kommunevalg

112

BYS

14

Sykehjemsetaten

313

EHA

6

Sykkelprosjektet

761

MOS

9

T

Takster, avgifter og gebyrer

19

Tap på lånegarantier

426

FIN

15

Tap på utlån

427

EHA

6

Tilfeldige utgifter etter byrådets bestemmelse

191

BLK

12

Tilfeldige utgifter etter bystyrets bestemmelse (se Bystyret m.v.)

Tilskudd til klima- og energitiltak

770

MOS

9

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

581

KIF

1

Transporttjeneste for funksjonshemmede (se Bydelene, Funksjonsområde 3 Helse og omsorg)

Trygdeordninger

350

EHA

6

U

Undervisningsbygg Oslo KF - overføring

173

NOE

10

Undervisningsbygg Oslo KF

053

NOE

10

Usikkerhetsavsetning investeringer

180

NOE

10

Utbytte fra aksjeselskaper

901

NOE

15

Utdanningsetaten

200

OVK

7

Utlån egne midler

920

FIN

15

Utviklings- og kompetanseetaten

125

FIN

13

V

Vann- og avløpsetaten - selvkost

620

MOS

9

Velferdsetaten

315

EHA

6

Videregående skoler

230

OVK

7

Videreutlån

926

FIN

15

Voksenopplæring

294

OVK

7

Ø

Økonomiplan

3

Økonomireglement

16

Økt byliv

490

BYU

8

Øvrige generelle statstilskudd

845

FIN

15