18. Beregningsgrunnlag for gebyrer

18. Beregningsgrunnlag for gebyrer

18.4 Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyr

Økonomiplan 2020-2023

Tabell 18.3 Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyr

Beløp i 1 000 kr

 Beregningsgrunnlag for renovasjonsgebyr

2020

2021

2022

2023

A) Direkte driftsutgifter

878 872

869 829

867 356

867 870

B) Henførbare indirekte driftsutgifter

6 253

6 253

6 253

6 253

C) Kalkulatoriske rentekostnader

44 763

68 324

93 527

117 920

D) Kalkulatoriske avskrivninger

136 703

153 730

159 957

166 178

E) Andre inntekter

159 811

162 805

162 805

162 805

F) Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)

906 780

935 332

964 288

995 415

G) Gebyrinntekter

920 734

946 582

973 144

1 000 452

H) Årets finansielle resultat (G-F)

13 954

11 251

8 856

5 036

I) Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd

13 954

11 251

8 856

5 036

J) Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd

0

0

0

0

K) Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J)

0

0

0

0

L) Saldo selvkostfond per 1.1.

-13 792

0

11 384

20 615

M) Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd

-162

133

375

548

N) Saldo selvkostfond per 31.12. (L+M+I+J)

0

11 384

20 615

26 199

O) Nøkkeltall

P) Årets finansielle deknigsgrad i % (G/F)*100

102

101

101

101

Q) Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100

100

100

100

100

Forslag til økonomiplan 2020-2023 innebærer at satsene for gebyr for renovasjon for 2020 økes med 4,6 %, for 2020 og med 2,5 % årlig i årene 2021–2023. Økningen i gebyret eks. mva. på årsbasis, basert på en 140 liters avfallsbeholder, vil være:

  • 2020: 179 kroner
  • 2021: 102 kroner
  • 2022: 105 kroner
  • 2023: 107 kroner

Alle tallene er oppgitt i faste 2020-kroner.

Selvkostfond renovasjon

Tabell 18.4 Utvikling av selvkostfondet

År

IB Selvkostfond

Avsetning til (+) eller (-) bruk av fond

UB selvkostfond

2020

-13 792

13 792

0

2021

0

11 384

11 384

2022

11 384

9 231

20 615

2023

20 615

5 584

26 199

Selvkostfondet forventes å ha en negativ beholdning på ca. 13,8 mill. ved inngangen til 2020, og en positiv beholdning på ca. 26,2 mill. ved utgangen av 2023.