18. Beregningsgrunnlag for gebyrer

18. Beregningsgrunnlag for gebyrer

18.2 Nærmere om selvkostberegning vann og avløp, renovasjon og feiing

Generelt

Tabelloppsettet for selvkostberegningene følger KOSTRA-skjema 23, og er i samsvar med det som benyttes i Oslo kommunes KOSTRA-rapportering til Statistisk Sentralbyrå. Fra og med 2015 er det vedtatt nye retningslinjer for selvkost (H-3/14). Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte i april 2019 ut høringsbrev med forslag til ny forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer. I henhold til utkastet, legges det opp til at ny forskrift trer i kraft 01.01.2020. Byrådet vil komme tilbake til behov for eventuelle endringer i beregningsgrunnlag for økonomiplanperioden.

Det benyttes en kalkylerente som er 5-årig swaprente tillagt 0,5 prosentpoeng. Videre er det beregnet en kalkulatorisk rentekostnad for investeringsprosjekter som er i byggefasen. I beregningen for 2020–2023 er det lagt til grunn en kalkulasjonsrente på 2,4 %. Beregningene er gjort i henhold til statens retningslinjer for selvkost (H-3/14). Etter selvkostmetoden skal det legges til grunn en beregnet kapitalkostnad (kalkulatoriske avskrivninger og kalkulatoriske renter) på all den kapital som anvendes uavhengig av hvordan den er finansiert (gjeld eller egenkapital). Et eventuelt overskudd eller underskudd etter selvkost avregnes mot de bundne selvkostfondene for henholdsvis vann og avløp, renovasjon og feiing. Etter de statlige retningslinjene for selvkost skal gebyrinntektene justeres slik at et positivt selvkostresultat (overskudd) som hovedregel tilbakeføres til brukerne av selvkosttjenesten innen fem år. Tilsvarende dekkes et underskudd som hovedregel inn senest innen fem år. Selvkostfondene skal således ikke brukes for å finansiere investeringer. Nye investeringer tas med i gebyrgrunnlaget for selvkost fra og med året etter at anlegget er ferdigstilt. Det fremgår av retningslinjene for beregning av selvkost at selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet – dvs. at brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner.

Alle beløp i oversiktene over beregningsgrunnlag i avsnittene 18.3, 18.4 og 18.5 er angitt i faste 2020-kroner.