11. Kultur, idrett og frivillighet

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.6 Kulturetaten

Tabell 11.14 Driftsbudsjettet for Kulturetaten (kap. 502)

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

502

Kulturetaten (KIF)

10

Lønn og sosiale utgifter

102 842

111 659

119 192

11

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon

90 639

46 648

45 363

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

10 902

16 929

17 500

14

Overføringsutgifter

7 115

943

961

15

Finansutgifter og finanstransaksjoner

23 121

0

0

 

Sum utgifter

234 620

176 179

183 016

16

Salgsinntekter

-58 628

-20 851

-21 496

17

Refusjoner

-12 074

-13 745

-14 171

18

Overføringsinntekter

-1 150

-8 145

-8 397

19

Finansinntekter og finanstransaksjoner

-23 121

0

0

 

Sum inntekter

-94 972

-42 741

-44 064

 

Netto utgifter

139 647

133 438

138 952

1 Ansvarsområde

Kapittel 502 Kulturetaten omfatter Vigeland-museet med skulpturene i Vigelandsparken, Byarkivet, Oslo kommunes kunstsamling og kunstordning, Popsenteret, Øvingshotellet og Oslo ladegård. Etatens sentrale stabs- og støttefunksjoner, og nyopprettet arrangementsenhet inngår også i dette kapitlet. Foruten Vigeland-museets samling, forvalter Kulturetaten også all annen kunst i Oslo kommunes eie, bortsett fra samlingene omfattet av kap. 504 Munchmuseet. Kulturetaten er også ansvarlig for virksomhet beskrevet under kap. 500 Kulturtilskudd m.m., kap. 501 Kultureiendommer og kap. 503 Oslo kulturskole. Fra 2017 har Kulturetaten også hatt et operativt ansvar for deler av frivillighetsfeltet.

2 Situasjonsbeskrivelse

Kulturetaten har en viktig rolle i å bidra til at kommunens virkemiddelapparat for kunst- og kulturfeltet er tilpasset en by i vekst. Etaten skal bidra i kulturutviklingen i Oslo, herunder kulturell infrastruktur hvor det er stadig større behov. Med kulturell infrastruktur menes blant annet bibliotek, øvingslokaler, kulturstasjoner, atelier og produksjonslokaler for kunstnere, visningssteder, undervisningslokaler til kulturskolen og kulturelle møteplasser. Kulturetaten bidrar inn i planprosesser i kommunen.

Oslo kommune har en omfattende kunstsamling, og store deler av den er tilgjengelig i det offentlige rom. Kommunens kunstordning gir muligheter for kunstproduksjon både til nybygg, uterom, innkjøp av ny kunst til samlingen og temporære kunstprosjekt. Gjennom ordningen er det mange kunstnere som engasjeres i løpet av et år. Som del av Oslo kommunes kunstsatsing gjennom kunstordningen ble det i 2019 etablert en kunstbiennale; osloBIENNALEN, med både lokal, nasjonal og internasjonal orientering. Biennalen videreføres i 2020. Biennalen skal gjennomføres i Oslos offentlige rom og med et aktivt formidlingsprogram til ulike målgrupper. Som del av satsingen på kunst er Vigelandjubileet gjennomført i 2019.

Byrådet ønsker å tilrettelegge for mer gatekunst i Oslo i tråd med Handlingsplanen for gatekunst 2016–2020.

Virksomheten til Byarkivet preges i stor grad av implementeringen av nytt sak- og arkivsystem i kommunen. Byarkivet yter dokumentsentertjenester for enkelte av kommunens virksomheter, og har behov for større magasinkapasitet. Det pågår utredning av fremtidige lokaler for Byarkivet.

Popsenteret, Øvingshotellet og Schous kulturstasjon er lokalisert i Schous kulturbryggeri. Byrådet ønsker å legge til rette for utvikling av kulturbryggeriet gjennom å utvikle samarbeidet og utnytte potensialet i samspillet mellom Kulturskolen, Øvingshotellet og Popsenteret. Popsenterets virksomhet flytter tyngdepunkt fra museum og samlingsforvaltning mer i retning av formidling og arrangement.

Rommen scene- og kultursenter har vært driftet av Bydel Stovner siden åpningen høsten 2010. I tillegg til en scene, omfatter kultursenteret også musikkavdeling og dansesal. Kultursenteret benyttes både av lokalt kulturliv og profesjonelle aktører. Nylig har bydelen inngått et samarbeid med Det Norske Teatret om bruken av scenen. I 2019 er bl.a. urpremieren på stykket Tante Ulrikkes vei satt opp her. Rommen scene- og kultursenter er blitt et viktig tilskudd til Oslos kulturelle infrastruktur og er blitt et kultursenter for hele Groruddalen. For å videreutvikle tilbudet, overføres driften til Kulturetaten fra og med 2020.

Kulturetaten har et operativt ansvar for deler av frivillighetsfeltet, særlig knyttet til hovedsatsing om økt tilgang for frivillige i kommunale lokaler og utvikling av en organisasjonsmodell for håndtering av utlån av ulike lokaler i Oslo. Dette gjøres i samarbeid med en rekke aktører, som Utdanningsetaten og Undervisningsbygg KF.

Tabell 11.15 Nøkkeltall for Kulturetaten (kap. 502)

Kulturetaten

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Resultat 2018

Byarkivet:

 

 

 

 

Oppbevart arkiv i hyllemeter *

21 689

21 145

22 100

22 423

22 533

Tilvekst papirarkiv, i hyllemeter

189

350

157

1 023

369

Skriftlige forespørsler

1 700

2 702

2 630

2 459

2 292

Oslo-bilder (Byarkivet), antall besøk

249 611

308 488

270 565

305 572

260 406

Popsenteret:

 

 

 

 

Gj.sn. antall åpningstimer per uke

48

48

48

46

46

Antall klassebesøk per år

-

167

186

200

209

Øvingshotellet:

 

 

 

 

Gjennomsnittlig åpningstimer per uke

72

71

72

72

72

Antall brukte øvingstimer

41 310

40 809

46 729

50 474

52 548

Antall brukere

6 972

8 359

9 849

11 399

11 882

Vigeland-museet:

 

 

 

 

Gjennomsnittlig åpningstimer per uke

30

30

30

30

30

Antall utstillinger per år

5

5

4

3

3

Arrangement barn og unge

3

8

3

10

2

Kunstordningen:

 

 

 

 

Antall kunstprosjekt ferdigstilt

13

17

17

19

10

Antall kunstprosjekt under arbeid

31

36

30

30

43

* Deler av arkivet avhendes/kasseres hvert år. Mengden arkivert material er derfor ikke summen av fjorårets mengde pluss tilvekst.

3 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Mål, tiltak og resultatindikatorer for kapittelet:

Mål 1: Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig alle

Mål 2: Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet

Mål 3: Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte

Mål 6: Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

Tiltak 1

Videreføre osloBIENNALEN i 2020 med kunstprosjekter i offentlige rom.

Tiltak 2

Kommunens arrangementsenhet skal koordinere og legge til rette for arrangører i Oslo.

Tiltak 3

Tilrettelegge for frivillig aktivitet blant annet gjennom å gjøre kommunale lokaler mer tilgjengelige.

Tiltak 4

Videreutvikle Schous kulturbryggeri og samarbeidet mellom Oslo kulturskole, Popsenteret og Øvingshotellet.

Tiltak 5

Videreutvikle driften av Rommen scene- og kultursenter som en sentral kulturarena for Groruddalen.

Tiltak 6

Sikre en god forvaltning av kommunens kunstsamling.

Tabell 11.16 Resultatindikatorer for Kulturetaten (kap. 502)

Resultatindikatorer

Resultat 2017

Resultat 2018

Måltall 2019

Måltall 2020

Vigeland-museet, antall besøk

30 000

28 337

50 000

35 000

Popsenteret, antall besøk

55 221

61 906

60 000

62 000

Øvingshotellet, antall besøk

102 110

107 979

105 000

110 000

Byarkivet, antall besøk

4 137

4 305

3 500

4 000

Ladegårdsarrangement, deltakere 1)

4 598

7 685

6 000

7 000

Antall deltakende barn og unge på arrangement ved Popsenteret

7 825

7 685

7 800

8 000

Ant. delt. klassebesøk (Popsenteret)

5 925

5 918

6 500

6 500

Ant. delt. klassebesøk (Vigeland-museet)

1 768

1 459

3 000

2 000

Ant. delt. klassebesøk (Ladegården) 1)

2 422

2 830

1 200

1 500

1) Tidligere års måltall for antall deltakere på ladegårdsarrangement omfattet både voksne og klassebesøk samlet. Fom. 2017 rapporteres klassebesøkene separat. I måltall for totalt besøk ble klassebesøkene for 2018 feilaktig ikke trukket ut av måltallet for besøkende på ladegårdsarrangementene. Fra 2019 er dette rettet opp.

4 Merknader til driftsbudsjettet

Det er innarbeidet kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling med netto 6,0 mill. Jf. kapittel 17 Budsjettekniske merknader. Nettobeløpet hensyntar økning i kommunens pensjonskostnadssats fra 20,5 % i 2019 til 21,2 % i 2020. Pensjonskostnadene i 2020 er 1,4 mill. høyere enn i 2019. 4 mill. til midlertidig driftsøkning til Popsenteret og 3,2 mill. til Vigelandjubileum i 2019 går ut av kapittelramma, mens 2 mill. knyttet til løpende, ordinære driftsoppgaver knyttet til frivillighetsfeltet er flyttet til kapittelet fra kap. 500. Kapittelet er styrket med 4 mill. til drift av Rommen scene. Driftsavsetningen for kunstordningen utgjør 15,7 mill. i 2020. Vi viser til omtale av kunstordningen under neste punkt, investeringer. Det er innarbeidet generell rammereduksjon på 0,4 mill.

5 Investeringer

Tabell 11.17 Investeringsbudsjettet for Kulturetaten (kap. 502)

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2018

Dok 3 2019

Forslag 2020

502

Kulturetaten (KIF)

00

Lønn og sosiale utgifter

3 342

0

0

01

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod

21 981

44 000

47 500

04

Overføringsutgifter

702

0

0

 

Sum utgifter

26 026

44 000

47 500

07

Refusjoner

-718

-100

-100

 

Sum inntekter

-718

-100

-100

 

Netto utgifter

25 307

43 900

47 400

Tabell 11.18 Investeringsoversikt for Kulturetaten (kap. 502)

Kulturetaten (KIF)

Samlet bevilgning

Tidligere bevilget

Budsjett 2020

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Til 2024 og senere

Byggestart - ferdig kv/år

Prosjektnummer og navn:

 

 

 

 

 

 

 

 

119022

Rehabilitering av installasjoner ved ØH

2 000

500

500

500

500

0

0

1/19 - 4/22

119040

Kunstnerisk utsmykking

 

47 000

44 900

48 400

37 200

 

Løpende

 

Sum investeringsutgifter

 

 

47 500

45 400

48 900

37 200

 

 

119022

Rehabilitering av installasjoner ved Øvingshotellet

Investeringsmoms

-100

-100

-100

0

 

 

 

Sum kapittel finansiering

-100

-100

-100

0

 

 

 

Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)

47 400

45 300

48 800

37 200

 

 

Kunst i offentlige bygg og uterom i Oslo

Kunstordningen for utsmykking av kommunale bygg og uterom innebærer at 0,5 prosent av kommunens samlede investeringsbudsjett, unntatt avgiftsfinansierte investeringer i VAR-sektoren og Oslo Havn KF, avsettes til kunstprosjekt i 2020. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både temporære og permanente prosjekter i uterom, skoler, barnehager, sykehjem mv. Ordningen administreres av Kulturetaten etter fastsatt regelverk. Ordningen utgjør 47 mill. på investering og 15,7 mill. på drift i 2020.