Kriterier og statutter for Oslo kommunes pris for god byarkitektur

Kriterier for Oslo bys arkitekturpris

I 2019 må byggeprosjekter være ferdigstilt i 2018 og landskapsprosjekter fra perioden 2014-2018. Forslagene skal vurderes etter statuttenes § 1.

  • Nyskapende og fremragende arkitektur/landskapsarkitektur
  • Høy kvalitet på både konsept og gjennomføring
  • At bygg eller anlegg er et tilskudd til Oslo by og dens utvikling: estetisk, funksjonelt eller kulturelt

Bystyret vedtok 28.08.2002, sak 318, statutter for Oslo kommunes pris for god byarkitektur, med endringer vedtatt av bystyret i vedtak 17.12.2003, sak 489, i vedtak av 16.03.2005, sak 101 og i vedtak 31.03.2008, sak 114.

Gjeldende statutter for Oslo kommunes pris for byarkitektur

1.
§ 1
Oslo kommunes pris for god byarkitektur kan tildeles for byggverk og bygde omgivelser som fremmer gode typedannelser og som med sin plassering, utforming, materialbruk og utførelse utvikler og fornyer en estetisk god byggeskikk og en effektiv arealutnyttelse.

Prisen er en hederspris for alle typer byggverk og bygde omgivelser som gjennom sin utforming og sitt samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle kvaliteten på de bygde omgivelser.

Byggverket skal være av høy arkitektonisk kvalitet og avspeile verdier i de stedlige naturforutsetninger, byutviklingskvaliteter og bykulturell identitet. Ressurs- og miljøvennlig byggeri vil bli vektlagt på linje med tiltak som forsterker Oslos rolle som hovedstad.

Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og offentlige organer, som gjennom planlegging og/eller bygging har bidratt vesentlig til de kvaliteter som prisbelønnes.

Prisen består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i byggverket, et diplom til prisvinneren/-vinnerne, samt et pengebeløp, minimum kr 10 000.

§ 2
Oslo kommunes pris for god byarkitektur kan ikke søkes Forslagsretten er prinsipielt åpen, men Rådet for byarkitektur kan innhente begrunnede forslag. Rådet for byarkitektur nominerer kandidater til prisen. Byutviklingskomiteen avgir innstilling til forretningsutvalget.
Prisen tildeles av forretningsutvalget.

§ 3
Dersom forretningsutvalget ikke er enig i byutviklingskomiteens innstilling om tildeling, sendes saken tilbake til komiteen til ny overveielse i det forretningsutvalget da peker på en annen kandidat. Fastholder byutviklingskomiteen sin innstilling, går innstillingen på ny til forretningsutvalget som avgjør valget mellom komiteens kandidat og den kandidat forretningsutvalget har pekt på. Slutter byutviklingskomiteen seg til forretningsutvalgets forslag, fatter forretningsutvalget vedtak om tildeling til forretningsutvalgets kandidat.

§ 4
Etter vedtak i forretningsutvalget utdeles prisen av byens ordfører.
Rådet for byarkitektur skal gi tilråding til når det skal være utdeling. Som hovedregel skal prisen utdeles årlig, senest september/oktober det året prisen gjelder for.

§ 5
Prisbeløpets størrelse bør med jevne mellomrom vurderes oppjustert i henhold til prisindeksen.
§ 6
Ved forfall eller inhabilitet hos rådsmedlem(mene) skal varamedlem(mene) møte.

§ 7
Ordningen trer i kraft fra vedtakstidspunktet.

§8
Hedrende omtale kan gis til inntil to nominerte prosjekter i tillegg til vinnerprosjektet. Dersom to prosjekter gis hedrende omtale, skal de være likestilt og ikke rangert.

2.
Det gjøres følgende endring i Reglement for utbetaling av godtgjørelse til kommunale ombudsmenn og -kvinner i Oslo kommune pkt. IV utvalgskategori B:
Plan- og fasaderådet endres til Rådet for byarkitektur.