Statutter for Oslo bys kunstnerpriser

§ 1
Oslo bys kunstnerpriser tildeles personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste år har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv. Et diplom deles ut sammen med prisene.

§ 2
Kunstnerprisene tildeles av forretningsutvalget etter innstilling fra kultur- og utdanningsutvalget. Oslos innbyggere inviteres til å sende inn forslag til kandidater. Alle med bopel i Oslo har forslagsrett.

Kultur- og utdanningsutvalget er ikke bundet av de mottatte forslag og kan på egnet måte innhente kunstfaglige vurderinger til behandlingen. Prisene søkes fordelt på billed-, danse-, litteratur-, musikk-, sang- og scenekunst. Denne oppdelingen er ikke uttømmende og utgjør ingen absolutt avgrensning ved tildeling av prisene.

§ 3
Hvis forretningsutvalget ikke tiltrer kultur- og utdanningsutvalgets innstilling, kan forretningsutvalget foreslå andre kandidater som skal vurderes av kultur- og utdanningsutvalget. Hvis kultur- og utdanningsutvalget fastholder sin innstilling, avgjør forretningsutvalget tildelingen.

§ 4
Hvis kultur- og utdanningsutvalget vurderer at det ikke er nok foreslåtte kandidater som utpeker seg til alle kunstnerprisene innberettes dette til forretningsutvalget. Forretningsutvalget kan tiltre vurderingen eller sende saken tilbake til kultur- og utdanningsutvalget med forslag til andre kandidater. Hvis kultur- og utdanningsutvalget fastholder sin innstilling, avgjør forretningsutvalget tildelingen.

§ 5
Kunstnerprisene utdeles av byens ordfører i Rådhuset i april/mai året etter det år prisen gjelder.

§ 6
Prisbeløpets størrelse justeres en gang i hver bystyreperiode.. Budsjettvedtak om antall priser og beløpenes størrelse legges til grunn ved utdelingen.