Kultur - og kunstnerprisene

Statutter for Oslo bys kunstnerpriser

§ 1
Oslo bys kunstnerpriser tildeles personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste år har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv. Et diplom deles ut sammen med prisene.

§ 2
Kunstnerprisene tildeles av forretningsutvalget etter innstilling fra kultur- og utdanningskomiteen, som har innhentet forslag til kandidater gjennom utlysing i dagspressen. Alle med bopel i Oslo har forslagsrett. Kultur- og utdanningskomiteen er ikke bundet av de mottatte forslag, men kan på egnet måte sørge for å innhente kunstfaglige vurderinger til behandlingen. Prisene søkes fordelt på billed-, danse-, litteratur-, musikk-, sang- og scenekunst. Denne oppdelingen er ikke uttømmende og utgjør således ingen absolutt eller avgrensende inndeling av prisene.

§ 3
Dersom forretningsutvalget ikke er enig i kultur- og utdanningskomiteens forslag om tildeling, sendes saken tilbake til ny overveielse idet forretningsutvalget da peker på andre kandidater. Fastholder kultur- og utdanningskomiteen sine kandidater, går innstillingen på ny til forretningsutvalget som da avgjør valget mellom de kandidater kultur- og utdanningskomiteen har foreslått og de kandidater forretningsutvalget har pekt på. Går kultur- og utdanningskomiteen over til forretningsutvalgets forslag, går saken til forretningsutvalget til formell godkjenning av forretningsutvalgets kandidater.

§ 4
Dersom kultur- og utdanningskomiteen et år finner at det ikke er nok kandidater som utpeker seg til alle kunstnerprisene, innberettes dette til forretningsutvalget som så enten sier seg enig i dette eller sender saken tilbake til kultur- og utdanningskomiteen, idet forretningsutvalget peker på en kandidat/kandidater. Kultur- og utdanningskomiteen behandler saken på ny. Fastholder kultur- og utdanningskomiteen sitt forslag, går saken til forretningsutvalget som da enten godkjenner kultur- og utdanningskomiteens forslag om at full utdeling ikke finner sted, eller vedtar å tildele kunstnerprisen til den(de) kandidat(er) forretningsutvalget hadde pekt på. Dersom kultur- og utdanningskomiteen bøyer seg for forretningsutvalgets forslag, forholdes som i § 3.

§ 5
Kunstnerprisene utdeles av byens ordfører i Rådhuset i april/mai året etter det år prisen gjelder.

§ 6
Prisbeløpets størrelse justeres en gang i hver bystyreperiode.. Budsjettvedtak om antall priser og beløpenes størrelse legges til grunn ved utdelingen.