Statutter for Oslo bys kulturpris

§ 1
Oslo bys kulturpris tildeles en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid, minst 3 år, har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv. Et diplom deles ut sammen med prisen.

§ 2
Kulturprisen tildeles av forretningsutvalget etter innstilling fra kultur- og utdanningsutvalget. Oslos innbyggere inviteres til å sende inn forslag til kandidater. Alle med bopel i Oslo har forslagsrett. Kultur- og utdanningsutvalget er ikke bundet av de mottatte forslag.

§ 3
Hvis forretningsutvalget ikke tiltrer kultur- og utdanningsutvalgets innstilling, kan forretningsutvalget foreslå en annen kandidat som skal vurderes av kultur- og utdanningsutvalget. Hvis kultur- og utdanningsutvalget fastholder sin innstilling, avgjør forretningsutvalget tildelingen.

§ 4
Hvis kultur- og utdanningsutvalget vurderer at ingen foreslåtte kandidater utpeker seg til å få kulturprisen, innberettes dette til forretningsutvalget. Forretningsutvalget kan tiltre vurderingen eller sende saken tilbake til kultur- og utdanningsutvalget med forslag til kandidat. Hvis kultur- og utdanningsutvalget fastholder sin innstilling, avgjør forretningsutvalget tildelingen.

§ 5
Kulturprisen utdeles av byens ordfører i Rådhuset i april/mai året etter det år prisen gjelder.

§ 6
Prisbeløpets størrelse justeres en gang i hver bystyreperiode.