Til innhold

Bydel Sagenes "Lovisaprisen"

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Om prisen

Loviseprisen er Bydel Sagenes miljø- og kulturpris. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, forretninger, bedrifter, menigheter, offentlige og private institusjoner, organisasjoner, foreninger og lag tilhørende Bydel Sagene. På vegne av bydelsutvalget utpeker arbeidsutvalget en prisvinner.

Arbeids­utvalgets medlemmer kan selv foreslå kandidater. Dersom arbeidsutvalget ikke finner å kunne innstille noen av de foreslåtte kandidatene, kan utvalget også velge å ikke dele ut prisen.
Opplysninger og dokumenter vedrørende forslag til kandidater, herunder forslagsstillers navn, unntas offentlighet. Navnet på prisvinneren og begrunnelse for tildelingen offentliggjøres. 

Tidligere mottakere av Lovisaprisen

Frist for å nominere

Forslagsfrist er 1. april hvert år. Begrunnet forslag sendes til postmottak@bsa.oslo.kommune.no. Alle med tilhørighet til bydelen kan fremme forslag på kandidater. 

Kriterier for prisen

Prisen tildeles for fremragende arbeid med å bedre det fysiske miljøet i bydelen og/eller for fremragende sosialt/kulturelt arbeid i bydelen. Bydelens ansatte eller valgte politikere kan ikke motta prisen dersom disses ordinære virkefelt inngår som en vesentlig del av begrunnelsen.