Til innhold

Tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner

Frist for å søke

Søkandsfristen er 1. februar 2018.

Kort om tilskuddet

Denne ordningen retter seg kun mot frilufts- og naturvernorganisasjoner. Formålet er å støtte organisasjoner som bidrar til å fremme kvalitet og mangfold i Oslos tilbud innen friluftsliv og som støtter opp under arbeid for å ivareta naturen. 

Kriterier for å søke

Tilskudd som gis skal underbygge tiltak som primært er rettet mot Oslos innbyggere. Tiltakene skal gjennomføres i tråd med de beskrivelser som er oppgitt i søknaden. Det skal fremkomme tydelig i annonsering eller ved annen kunngjøringsform at tiltak eller drift er støttet av Oslo kommune.

Tilskudd til drift gis ikke til organisasjoner som faller inn under andre tilskuddsordninger i Oslo kommune. Tilskudd til tiltak kan innvilges på tross av at det faller inn under andre tilskuddsordninger, såfremt formålet med tiltaket er i tråd med § 1 i forskriften. Det kan ikke tildeles tilskudd i strid med EØS-avtalens forbud mot ulovlig offentlig støtte.

Forskrift

Forskrift om tilskudd til idretts-, frilufts- og naturvernorganisasjoner.

Krav til rapportering

Rapport og regnskap for bruken av tildelte midler sendes innen 1. april 2019.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tilskuddet kan du sende en e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Slik søker du tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner

 • 1Skriv søknad og signer

  Steg 1: Søknaden skal være signert og må inneholde opplysninger om hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av tiltaket

  Steg 2: Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med bakgrunnen for, og formålet med, gjennomføring av tiltaket, samt en fremdriftsplan med beregnet start- og avslutningstidspunkt

  Steg 3: Søknaden må inneholde budsjett og finansieringsplan

  Steg 4: Kontonummer for innbetaling av tilskudd må opplyses i søknaden

 • 2Send inn søknaden

  Søknaden sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no eller per post til Bymiljøetaten, juridisk avdeling, Postboks 636 Løren, 0507 Oslo.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Bymiljøetaten utarbeider en innstilling på fordeling av årets midler.
 • 2Endelig vedtak fattes av byrådet eller byråd for miljø og samferdsel
 • 3Vedtaksbrev sendes ut av Bymiljøetaten så snart endelig vedtak er klart

Klage

Får du avslag på søknaden kan du klage. Klagen må sendes inn senest tre uker etter at klager har mottatt brev fra oss.