Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Midler til samhandlingstiltak

Frist for å søke

10. april 2019 klokken 15:00.

Kort om tilskuddet

Samarbeidsutvalget, bestående av representanter for Oslo sykehusene og Oslo kommune, ønsker å bidra til og stimulere til prosjekter som kan bidra til gjennomføring av samhandlingsreformen og som er i tråd med overordnede nasjonale føringer.

De samhandlingsmidlene Samarbeidsutvalget har til disposisjon, kommer fra Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF.

Kriterier for å søke

 • Det må redegjøres for potensiell nytteverdi for brukere/ pasienter/samfunn
 • Det må redegjøres for plan for implementering i drift
 • Det må ha overføringsverdi til andre bydeler/sykehus/helseforetak
 • Det må redegjøres for hvordan effekten/resultater av prosjektet skal evalueres
 • Det må redegjøres for brukerinvolvering i prosjektet
 • Det forventes noe egenfinansiering, som må beskrives. Det må også redegjøres for eventuell annen finansiering både som er innvilget og som det er søkt om
 • Det forventes at det utarbeides et opplegg med tanke på hvordan resultater fra prosjektet skal videreformidles.

Prosjekter som søker midler må ha med deltakelse fra et eller flere helseforetak/sykehus og en eller flere bydeler/etater. 

Det vil i år bli lagt stor vekt på at prosjektene som søker har høy fokus på brukermedvirkning. Det må også vises til hvordan prosjektet skal evalueres når det gjelder:

 • resultat
 • prosjektstyring
 • nytteverdi

Søknaden må forankres på høyt ledernivå i kommunen/sykehus/helseforetak. Alle punktene i søknadskjemaet må fylles ut. Det anbefales å sende inn utfyllende prosjektbeskrivelse som vedlegg.

Forskningsprosjekter/ egenutdanning vil ikke bli prioritert

Satsningsområder

 • Nye arbeidsformer med vekt på bedre bruk av teknologi
 • Forebygging, behandling og rehabilitering i et helhetlig pasientforløp
 • Helhetlig behandling av pasienter med rusrelaterte- og/eller psykiske lidelser som også ivaretar gruppenes økte risiko for somatisk sykdom og tidlig død

Søkere som har fått støtte tidligere, kan søke om tilleggsmidler for å sikre implementering av gjennomførte prosjekter.

Krav om rapportering

Årlig rapport

Det skal sendes inn en årlig rapport på 1-2 sider. Frist er 31. januar i påfølgende år.

Dette er blant punktene som skal besvares i rapporten:

 • Hva er gjennomført av aktiviteter i rapporteringsåret
 • Brukerinvolvering
 • Oppdatert framdriftsplan
 • Endringer når det gjelder samarbeidspartnere eller lignende.

Sluttrapport

I tillegg skal alle levere en sluttrapport med en evaluering som tar for seg blant annet:

 • utfordringer
 • nytteverdi, inkludert samfunnsøkonomisk nytte av prosjektet som er gjennomført
 • en oversikt over hvordan de tildelte midlene er brukt

Sluttrapporten skal innleveres innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Mal for rapportering

Mal på årsrapport og sluttrapport vil foreligge i e-posten som sendes i forbindelse med tildelingsbrevet.

Kontaktinformasjon

Sekretariatet for Samarbeidsutvalget v/ Grethe Maria Stenberg
E-post: grethe-maria.stenberg@hel.oslo.kommune.no

Slik søker du