Til innhold

Grønne midler i Bydel Grünerløkka

Bydel Grünerløkka ønsker å støtte nærmiljøtiltak og aktiviteter som fremmer økt miljøengasjement i bydelen. Hensikten er å stimulere frivilligheten og etablere nye møteplasser som bidrar til økt nabolagsstolthet, samhold, inkludering og integrering i bydelen. Tilskuddet er på 500 000 kroner.

Frist for å søke

29. januar 2018.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

 • Enkeltpersoner og uformelle grupper
 • Borettslag og sameier 
 • Organisasjoner og institusjoner
 • Næringsvirksomheter og grønne gründere/sosiale entreprenører
 • Tjenestesteder i Bydel Grünerløkka

Krav til søker

 • Bydel Grünerløkka synliggjøres som tilskuddsgiver av grønne midler i trykksaker, på nettsider og innlegg på sosiale media, fortrinnsvis med lenke til bydelens Facebookside.
 • Bydelen skal informeres om når aktiviteter avvikles, og ønsker kopi av avisartikler/pressedekning av prosjekter tilsendt.
 • Prosjekter med tildelinger over 50 000 kroner må synliggjøres på eventuelle arrangementer i regi av bydelen.
 • Fire bilder av aktiviteten sendes sammen med rapporten.
 • Aktiviteten eller tiltakets sluttrapport leveres senest 31.desember i året tilskuddet er gitt.

Hva kan søkes om

 • Aktiviteten eller tiltaket må bidra til økt miljøengasjement blant Bydel Grünerløkkas beboere.
 • Aktiviteten eller tiltaket må bidra til positiv nærmiljøutvikling
 • Aktiviteten eller tiltaket må kunne vise til egeninnsats i form av frivillig innsats og/eller egenfinansiering
 • Aktiviteten må ha en start- og sluttdato

Eksempler på tiltak det kan søkes om

 • Ombruk, reparasjonsaktiviteter, byttemarkeder og liknende.
 • Dyrkeprosjekter som satser på åpne møteplasser og samarbeid på tvers av befolkningsgrupper.
 • Tiltak som fører til at flere velger sykkel som fremkomstmiddel, eksempelvis lære seg å reparere egen sykkel, opplæring i å sykle i trafikken.
 • Tiltak som bidrar til åpne og inkluderende møteplasser, spesielt i områdene Dælenenga, Sinsen, Sofienberg, Løren og Hasle.

Søknader til prosjekter rettet mot allmennheten fremfor private personer/ grupper vil bli prioritert

Det gis ikke tilskudd til honorarer, lønn og regulær drift av organisasjoner eller tilskudd til aktiviteter som ikke engasjerer bydelens beboere eller som foregår utenfor bydelens grenser.

Retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd av grønne midler i Bydel Grünerløkka (PDF 0,1MB)  

Rapportering, kontroll og tilbakeføring

Krav til rapportering

Rapport og regnskap for bruk av tildelt tilskudd (ODT, 0,1MB)

 • Søker er ansvarlig for at det til enhver foreligger de nødvendige offentlige tillatelser for utøvelse av virksomhet/aktivitet. Manglende oppfyllelse av dette vilkåret kan medføre inndragelse av tildelte midler.
 • Tilskuddet skal brukes innen utgangen av det året tilskuddet gis.
 • Feilaktige opplysninger i søknaden vil kunne få følger for innsendt og senere søknader.
 • For tilskudd på 100 000 kroner eller mer kreves revisorbekreftet regnskap og signerte rapporter. For øvrige søknader er det tilstrekkelig at leder av aktiviteten eller tiltaket og en person til undertegner regnskap og rapporter.
 • Vedtak skaper ikke presedens for behandlingen av framtidige søknader
 • Alle søknader er offentlige.
 • Feilaktige eller manglende opplysninger i søknaden kan få følger for innsendt og senere søknader.

Kontroll og tilbakeføring

 • Oslo kommune har rett til å kontrollere hvordan pengene er brukt.
 • Hvis det ikke leveres regnskap og rapport, vil Oslo kommune kreve pengene tilbakebetalt.
 • Hvis pengene ikke er brukt slik som beskrevet i søknad, eller ved årets slutt er helt eller delvis ubrukt, kan Oslo kommune kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt.

Slik søker du grønne midler i Bydel Grünerløkka

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Alle søkere vil motta bekreftelse på at Bydel Grünerløkka har mottatt søknaden.
 • 2Byutviklingskomiteen fatter vedtak med bakgrunn i kriteriene.

  For å få en bredest mulig og rettferdig behandling av søknadene vil søknadene fortrinnsvis bli behandlet samlet.

 • 3Når vedtak er fattet, vil du få skriftlig beskjed.

  Kontaktinformasjon

  Tina Bangsund Olsen
  E-post:

Klage

Søker kan klage på vedtaket. Klagefrist er tre uker etter at du har mottatt vedtaket.