Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Frivillighetsmidler i Bydel Sagene

Tilskudd til frivillig aktiviteter i Bydel Sagene 2019

Frist for å søke

1. februar 2019

Kort om tilskuddet

Tilskudd gis til drift, aktiviteter eller prosjekter som foregår i Bydel Sagene, i frivillig regi.

Støtteordningene har til hensikt å stimulere til frivillig arbeid i bydelen, skape engasjement og gode opplevelser for bydelens beboere. Alle søknader må ha som hensikt å oppfylle dette formålet.

Både lokale frivillige organisasjoner, grupper og foreninger kan søke. Bydelens tjenestesteder kan også søke om støtte til spesielle oppgaver som utløser et vesentlig innslag av frivillig innsats.

Kriterier for å søke

Se Retningslinjer for frivillighetsmidler Bydel Sagene (PDF, 0,1MB)

Forskrift

Saksbehandlingen er underlagt offentlighetsloven. Innsendte søknader, med alle vedlegg, er i utgangspunktet å anse som offentlig tilgjengelige. Ved spesielle tilfeller kan du be om unntak for enkeltvedlegg. Grunnet postmottaksrutiner må forespørsler om unntak fra offentlig innsyn sendes i en egen, separat henvendelse.

Krav om rapportering

Bydel Sagene skal ha innsyn i hvordan frivillighetsmidlene blir brukt og kan kreve nødvendig dokumentasjon. Dette gjelder også etter at midlene er brukt.

Det skal rapporteres om resultat av aktiviteten det er gitt støtte til og fremlegges regnskap for dette. Opplysninger som antall arrangementer, deltakelse på arrangementer, antall medlemmer, samhandling med andre grupper og organisasjoner er spesielt nyttige.

Inntekter og utgifter skal dokumenteres og bilag legges ved regnskapet.

For tilskudd på 100 000 kroner eller mer kreves revisorbekreftet regnskap og signerte rapporter, og en egen vurdering av effekten tiltaket har hatt. For øvrige søknader er det tilstrekkelig at leder av organisasjonen og regnskapsansvarlig (eller annet medlem) undertegner regnskap og rapporter.

Dersom støttede arrangementer eller prosjekter går med overskudd skal Bydel Sagenes saksbehandler informeres. Ubrukte midler kan søkes omdisponert eller overført til neste kalenderår eller til annen frivillig aktivitet som oppfyller frivillighetsmidlenes formål.

Bydel Sagene kan imidlertid kreve ubrukte midler tilbakebetalt. Midler som er blitt brukt på måter som ikke oppfyller søknaden og pkt 2 kan også kreves tilbakebetalt.

Vedtak på støtte skaper ikke presedens for behandlingen av fremtidige søknader.

Tidligere tildelinger

Det skal leveres årsrapport og årsregnskap for tidligere tildelinger, der tildelte midler synliggjøres.

Kontaktinformasjon

Kulturkonsulent
Andreas Fætten
E-psot: andreas.fatten@bsa.oslo.kommune.no
Telefon: 23 47 47 93

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Registrering av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt. Dersom du er i tvil om søknaden er mottatt, kan du ta kontakt med saksbehandler.

 • 2Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. Sak om tildeling av støtte til frivilligmidler blir behandlet i kultur-, velferd-, oppvekst-, og familiekomiteen i mars. Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime. Søkere som ønsker å kommentere innstillingen til fordeling av midler, eller supplere informasjonen om sin søknad kan møte opp i komitémøtet.

 • 3Tildeling av midler

  Du kan forvente svar på søknaden etter behandlingen i kultur-, velferd-, oppvekst-, og familiekomiteen i mars. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler, publiseres i protokollen for møtet, og alle søkere blir varslet om endelig vedtak.

 • 4Utbetaling av midler

  De søkere som får tildelt midler, får utbetalt pengene når vedtak er fattet.

 • 5Rapport og regnskap

  Søker som er tildelt prosjektmidler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført. Søkere som har mottatt driftsmidler skal sende årsrapport med regnskap der det kommer fram at midlene er mottatt og hva de er brukt til.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@bsa.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.