Til innhold

Frivillighetsmidler i Bydel Bjerke

Frist for å søke

28. februar 2018.

Kort om tilskuddet

Frivillighetsmidlene skal stimulere til aktive nærmiljø, et mangfoldig organisasjonsliv, frivillighet, lokalt engasjement og arrangementer for beboerne i bydel Bjerke. Støtten skal stimulere til aktivitet, engasjement og tiltak på tvers av organisasjoner og grupper.

Kriterier for å søke

Dette kan du søke om

 • Støtte til kulturaktiviteter, prosjekter, arrangementer, aktivitetsfremmende utstyr, som er utenom organisasjonens løpende aktiviteter.
 • Aktiviteter og arrangementer som når bredt i lokalmiljøet og omfatter flere enn organisasjonens egne medlemmer eller målgruppe vil bli prioritert i tildelingen.
 • Prosjekter som bidrar til integrering og brobygging mellom organisasjoner og grupper.
 • Tiltak som forbedrer nærmiljøet, og arbeid som verner om naturområder og bydelens lokalhistorie.
 • Samarbeidstiltak mellom frivillige organisasjoner og kommunal virksomhet.
 • Frivillighetsmidler kan søkes ut fra flere kriterier samtidig.

Dette får ikke støtte

 • Nærings- eller næringsliknende virksomhet, borettslag, boligsameier eller bydelens/kommunens tjenestesteder.
 • Ordinær drift.

Forskrift

Saksbehandlingen er underlagt offentlighetsloven. Innsendte søknader, med alle vedlegg, er i utgangspunktet å anse som offentlig tilgjengelige. Ved særlige tilfeller kan man be om unntak for enkeltvedlegg. Grunnet postmottaksrutiner må forespørsler om unntak fra offentlig innsyn sendes i en egen separat henvendelse.

Krav om rapportering

Bydel Bjerke skal ha adgang til innsyn i hvordan frivillighetsmidlene anvendes og kan kreve nødvendig dokumentasjon. Dette gjelder også etter at midlene er brukt.

Det skal rapporteres om resultat av aktiviteten det er gitt støtte til og fremlegges regnskap for dette. Opplysninger som antall arrangementer, deltakelse på arrangementer, antall medlemmer, samhandling med andre grupper og organisasjoner er spesielt nyttige.

Inntekter og utgifter skal dokumenteres og bilag legges ved regnskapet.

For tilskudd på 100 000 kroner eller mer kreves revisorbekreftet regnskap og signerte rapporter. For øvrige søknader er det tilstrekkelig at leder av organisasjonen og regnskapsansvarlig (eller annet medlem) undertegner regnskap og rapporter.

Dersom støttede arrangementer eller prosjekter går med overskudd skal Bydel Bjerkes saksbehandler informeres. Ubrukte midler kan søkes omdisponert eller overført til neste kalenderår eller til annen frivillig aktivitet som oppfyller frivillighetsmidlenes formål.

Bydel Bjerke kan imidlertid kreve ubrukte midler tilbakebetalt. Midler som er blitt brukt på måter som ikke oppfyller søknaden og punkt 2 kan også kreves tilbakebetalt.

Vedtak på støtte skaper ikke presedens for behandlingen av fremtidige søknader.

Kontaktinformasjon

Svetla Todorova
E-post: svetla.todorova@bbj.oslo.kommune.no
Telefon: 414 66 460

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandler søknader

  Frivillighetsmidlene saksbehandles i administrasjonen. Ved en prioritering mellom søknader vil søknader som fremmer samarbeid og integrering tillegges vekt.

 • 2Fremmer innstilling

  Bydelsdirektøren fremmer en innstilling til bydelens kultur- og oppvekstkomite. 

 • 3Kultur- og oppvekstkomiteen behandler sakene på delegert fullmakt fra bydelsutvalget
 • 4Motta svar

  Vedtak og svar kan ventes mot slutten av april.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler, kan du klage. Klagen sendes til Bydel Bjerke.
Klagefrist er 3 uker fra du mottar brev fra bydelen.