Til innhold

Trafikkstøy og stille områder

Støy kan gi helseplager og redusert livskvalitet. Støy i lokalmiljøet kan føre til økt stress i hverdagen og søvnforstyrrelser. Dette kan igjen føre til stressrelaterte smerter, hjerte- og karsykdommer.

Trafikkstøystatistikk

Den største støykilden i Oslo er veitrafikken, som også gir andre miljøutfordringer. De fleste støytiltakene i byen retter seg derfor inn mot å redusere eller skjerme beboere mot trafikkstøy. Støy fra veitrafikk flater ut. Likevel øker andelen støyutsatte. Det er fordi Oslo fortettes og mye av fortetting har skjedd i støyutsatte sentrumsområder. Det bor ca 60 000 flere mennesker i Oslo nå enn i 2006.

Bydelene Sentrum, Grünerløkka, Sagene, Frogner og St Hanshaugen er mest utsatt for støy over 55 desibel (dB). I Sentrum er 98 prosent utsatte for støy over denne verdien. Lavest andel finner vi i bydelen Søndre Nordstrand der 31 prosent er utsatt for støynivåer over 55 dB. Om natten er 72 prosent utsatt for støy over 45 dB om natten.

Se statistikk om trafikkstøy

Støyutsatte gjennom døgnet (>55dB)
Støyutsatte gjennom natten (>45dB)
Svært støyutsatte gjennom døgnet (>65dB) 
Støyutsatte skoler og sykehusbygg

14 utvalgte stille områder i byen

Oslo har et mål om å redusere innbyggernes støybelastning og et av tiltakene er å etablere stille områder. I et stille område kan du gå tur, leke, trene, hvile og være skjermet fra støy. Oslo er en av de første byene i Europa som har pekt ut stille områder. De utpekte stille områdene er Lysakerelva, Mærradalsbekken, Hoffselva, Frognerelva, Akerselva, Hovinbekken, Alna, Ljanselva, Bygdøy, Ekeberg, Østensjø miljøpark, Hvervenbukta, Akershus festning og Slottsparken.

Mer en halvparten av Oslos befolkning bor nær et stille område

Vi har beregnet hvor mange som bor nærmere enn 500 meter fra et stille område. Som en følge av at nye personer flytter til Oslo, er det stadig flere som bor i nærheten av et av byens stille områder. Fra 2006 til 2011 økte antallet fra 307 000 til 369 000 personer. Det betyr likevel ikke at en større andel av befolkningen har et stille område i nærmiljøet. Andelen har gått ned fra 57 prosent i 2006 til 56 prosent i 2011. 

Se statistikk om tilgjengelighet til stille områder

Lydlandskapet i stille områder skal beskyttes og forbedres

Lydlandskapet i de 14 områdene skal beskyttes og forbedres. De har fått egne bestemmelser i kommuneplanen som blant annet skal vurdere nye tiltak i nærheten som fører til økt støy. Ni av fjorten stille områder har redusert støynivå fra 2006 til 2011. Metodene for beregning av støy og oppfølging av områdene er under utprøving.

Områder som Lysakerelva, Mærradalsbekken og Frognerelva har i dag en høy andel stillhet. Tiltak bør gjøres i de områder som i dag har en lav andel stillhet, særlig langs Alna, Hovinbekken og i Slottsparken. Et funn som er sikkert er at støynivået langs Alnaelva har økt på grunn av stor vekst i persontog- og godstogtrafikken.

Se statistikk om støynivå i stille områder

Tilgjengelighet og støynivå skal kartlegges hvert femte år i de stille områdene. Neste kartlegging er planlagt i 2016.

Lenker

Handlingsplan mot støy - Oslo 2013-2018
Mer om støy: Tilskudd, regler, klage og dispensasjon
Sjekk støynivået der du bor hos Miljødirektoratet