Til innhold

Klima- og energistatistikk

Siden 2012 har totale klimagassutslipp fra kommunale virksomheter blitt redusert med 65 prosent – fra 12 735 tonn CO2 i 2012 til 4 540 tonn CO2 i 2017.

Redusere klimagassutslippene

  • Målet er å redusere klimagassutslippene med 36 % innen 2020.

En av de viktigste årsakene til nedgangen er omlegging fra fossil olje til fossilfrie alternativer for oppvarming av bygg. En av de største utslippskildene er utslipp fra transportkjøretøy. 

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslippene fra Oslo by med 36 prosent i 2020 og 95 prosent i 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Det betyr at utslippene må ned til 765 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2020. 

De totale klimagassutslippene fra Oslo går ned

Fra 2015 til 2016 ble de totale klimagassutslippene i Oslo redusert med nesten 8 prosent, en reduksjon på om lag 93 000 tonn CO2-ekvivalenter. Dette viser tall publisert i april 2018 av Statistisk sentralbyrå og Miljødirektoratet. Klimagassutslippet i 2016 ble redusert til rett i overkant av 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Utslippsreduksjonen skyldes i hovedsak lavere utslipp fra oppvarming av bygg og fra transportsektoren. 

Se statistikk som viser totale klimagassutslipp

Kommunale bygg skal være grønne

For bygg benyttet av Oslo kommunes virksomheter, har utslippene knyttet til fossil fyring holdt seg stabilt siden 2015. I 2017 var det et samlet utslipp på 558 tonn CO2/år fra Oslo kommunes eide og leide bygg. Oslo kommune vil fase ut oljefyringen i de resterende 10 eide og 5 leide byggene, før 2020, da et forbud mot fossil oppvarming i bygg vil tre i kraft.

Se statistikk som viser klimagassutslipp fra oljefyring i kommunale virksomher 

Fossilfri kollektivtransport

Stadig mer fornybart drivstoff har medført at klimagassutslippene har gått ned med 37 prosent i bussparken, fra cirka 68 500 tonn CO2 i 2007 til cirka 43 000 tonn CO2 i 2017. Ruter opererer i både Oslo og Akershus, og Oslo sitt fossile utslipp er på cirka 20 000 tonn CO2. Fornybar-andelen for fergene var på cirka 7 prosent, og båt er det kollektive fremkomstmiddelet som fremdeles har den største andelen av fossile drivstoff.

Se statistikk som viser klimagassutslipp fra kollektivtrafikken i Oslo

Transport er hovedkilden til utslipp fra kommunal virksomhet

Oslo kommunes kjøretøy er den største bidragsyteren til kommunens klimagassutslipp og utgjør i 2017, 55 prosent av kommunes egne CO2-utslipp. Samtidig har det vært en reduksjon på 532 tonn CO2 siden 2012. Reduksjonen kan i all hovedsak tilskrives overgang til elbiler i kommunens virksomhet.

Se statistikk som viser klimagassutslipp fra den kommunale bilparken

Relevanter lenker