Til innhold

Folkemengde og endringer

Per 1. januar 2016 bodde det 658 390 innbyggere i Oslo. Gjennom 2015 vokste Oslo med totalt 10 714 innbyggere. Dette er lavere enn veksten i 2014, men på omtrent samme nivå som 2012 og 2013. Litt over halvparten av veksten kom som resultat av naturlig tilvekst (fødte - døde), mens resten skyldtes innflyttingsoverskudd.

Per 1. oktober 2016 bodde det 666 691 innbyggere i Oslo. I løpet av de tre første kvartalene i 2016 vokste Oslo med i alt 8 301 innbyggere. Dette er noe lavere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor (8 938).

I løpet av de tre første kvartalene i 2016 ble det født 7 882 barn i Oslo. Det var 166 flere fødsler enn for tilsvarende periode i 2015. Ved inngangen til oktober i år hadde Oslo hatt en samlet netto innflytting på 3 392 personer så langt i år. Netto innvandring utgjorde 3 111 av det samlede flytteoverskuddet. Netto innvandringen har ikke vært lavere etter tre kvartaler siden 2006.

Tabell. Befolkningsendringer i Oslo. 2011-2015.
20112012201320142015
Folketallet ved inngangen av året599 230613 285623 966634 463647 676
Fødte10 16810 133987410 1549899
Døde43504362415339564042
Fødselsoverskudd58185771572161985857
Innvandring18 74416 67416 80015 77315 100
Utvandring10 00210 77510 563868610 466
Innflytting, innenlandsk28 21428 69828 84029 59031 560
Fraflytting, innenlandsk28 63129 51730 17329 48831 267
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring83255080490471894927
Netto innvandring87425899623770874634
Netto innflytting, innenlandsk-417-819-1333102293
Folketilvekst14 05510 68110 49713 21310 714
Folketallet ved utg. av året613 285623 966634 463647 676658 390

 

Folkemengde per 1.1. 2016

Gjennom 2015 økte folkemengden i Oslo fra 647 676 til 658 390 personer. Befolkningsveksten på i alt 10 714 innbyggere var 2500 lavere enn i 2014, men litt høyere enn i både 2012 og 2013. Den prosentvise befolkningsveksten var i 2015 på 1,65 prosent.

Oslo har hatt mange år med høy befolkningsvekst og i løpet av de siste ti årene har folkemengden økt med snaut 120 000 personer, eller 22 prosent.

Se statistikk over folkemengde

(Statistikk for folkemengde per 1.1.2016 er enn så lenge kun tilgjengelig på bydelsnivå, ikke delbydels- og grunnkretsnivå. Dette kommer i statistikkbanken løpet av mars/april)

Fødte og døde i 2015

Det ble født 9899 barn i Oslo i 2015, hvilket var 255 færre  enn i 2014. Samtidig gikk antall døde noe opp, fra 3956 døde i 2014, til 4042 i 2015. Samlet ga dette et fødselsoverskudd (fødte-døde) i 2015 på 5857.

Sett i forhold til antall kvinner i fødedyktig alder er antall fødte i 2015 forholdsvis lavt, og bidrar til å forlenge en fruktbarhetstrend som har vært nedadgående siden 2009.

Se statistikk over antall fødte

(Detaljert statistikk over fødte i 2015 vil bli tilgjengelig i statistikkbanken i mars/april)

Se statistikk over antall døde

(Detaljert statistikk over døde i 2015 vil bli tilgjengelig i statistikkbanken i mars/april)

Flytting i 2015

I alt hadde Oslo i 2015 en netto innflytting på 4927. Det ble i alt registrert 46 660 flyttinger til Oslo og 41 733 flyttinger ut av Oslo.

Oslo hadde en positiv flyttebalanse med Norge for øvrig med 293 flere innflyttere enn utflyttere. Vi må tilbake til 2006 for å finne et år med høyere innenlandsk flytteoverskudd.

Flyttebalansen mellom Oslo og utlandet endte med et innvandringsoverskudd på 4634. Dette tilsvarte en nedgang i nettoinnvandringen med 2453 sammenlignet med 2014. Det var også det laveste innvandringsoverskuddet siden 2006.

Det flyttet i alt 15 100 personer fra utlandet til Oslo, mens 10 466 personer flyttet motsatt vei. Antall innvandringer har hatt en nedadgående tendens siden 2011. Antall utvandringer i samme tidsrom har ligget temmelig jevnt, i overkant av 10 000 utvandringer per år. Unntaket var fjoråret med snaut 8700 utvandringer. Denne nedgangen kan trolig knyttes til uregelmessigheter i skattedirektoratets pågående opprydding i Det sentrale folkeregisteret.
Skattedirektoratet gjennomfører fra tid til annen utvandringsvedtak av personer som har flyttet fra landet for lengre tid siden uten å melde fra til folkeregisteret. Disse vedtakene gjennomføres puljevis og er av en viss størrelse (på landsbasis var en tredjedel av utvandringene i 2015 utvandringsvedtak).

Asylsøkere som ennå ikke har fått oppholdstillatelse i Norge er ikke registrert som bosatte i folkeregisteret og dermed heller ikke registrerte som innvandret.  

Se statistikk over flytting
(Detaljert statistikk over flytting i 2015 vil bli tilgjengelig i statistikkbanken i april/mai)